ࡱ F> vux PKSKS6T &/  $O h J DN4 [^1YHevS?e^L?eĉ'`eNvU_27N ^SL?eĉ'`eN TyeSnt#NUSMO1͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSQllQ[\:S^{t[eRlfL vw͂?eR02008045SSDĉ@\2͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSFUT?bQ N.U{tRlvw͂?eR02008047SSOO^@\3͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSĉR{tRlvw͂?eR020080133SSDĉ@\4͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSu`ePfLRlvw͂?eR020080225S^u`sX@\͂WSR@\5͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSWaNE\lT\O;SuOi6R^[e~RTSaN$N~8h]\OeHheEQavw͂?eR02009087SS;SuO@\6͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSWGĉR:SQqS?b{tfLĉ[vw͂?eR020090115SSDĉ@\7͂WSSNl?e^RlQ[lSSNN@\I{sQN͂WSSINRYef[!h~He]D[eRlvw͂?eR020090176SSYe@\8͂WSSNl?e^RlQ[pSS͂WSSsQNՋL>yOOiWё{avw͂?eR020110187SSN>y@\9͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSL?e%ɋHhNǏ#NvzRlՋL vw͂?eR020120105SSSl@\10͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS>yO^%`TRYn]\OvfLĉ[vw͂?eR020120330SS^%`{t@\11͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS㉳Q'Y-NW4l^yl[e~Rvw͂?eR020130190SSl?e@\12͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSltNb5X]\O[eavw͂?eR020130285SSNЏ@\13͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS 0͂WSSOO[?bK\_6e^:WS[n[eRlՋL 0vw͂?eR020160126SSOO^@\14͂WSSNl?e^RlQ[sQNcۏWB\~T'`eS gR-N_^v[ea͂?eR020160151SSe^eSO@\15͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS 0͂WSS2015-2019t^^nNuNb,ge4DёS>e[eeHh 0vw͂?eR0201707SSQNQQg@\16͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSOO[?bK\_6e^:WS[n[eRlՋL eEQĉ[vw͂?eR02017063SSOO^@\17͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSaNQgYe^/ecR2017-2020t^ [e~Rvw͂?eR020170117SSYe@\18͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSSW>W{tRlvw͂?eR020170125SS~TL?egbl@\19͂WSSNl?e^sQNۏNekR:_QQgl_cR]\Ova͂?eS02009049SSSl@\20͂WSSNl?e^sQN'YRvbclRf[MRYeSU\vr^a͂?eS02011066SSYe@\21͂WSSNl?e^sQNpSS͂WSSL?e]\OfLĉ[vw͂?eS020110114SSSl@\22͂WSSNl?e^sQNۏNekR:_aNG"?e^vw͂?eS020110199SS"?e@\23͂WSSNl?e^sQNpSS͂WSSn(u4l4lnOb:S{tRlvw͂?eS020110254S^u`sX@\͂WSR@\24͂WSSNl?e^sQN/{_ 0VRbRlQSsQNۏNekZP}Y?b0WN^:Wc]\O gsQvw 0v[ea͂?eS020110265SSOO^@\25͂WSSNl?e^sQNO9e͂?eS020140189SeNvw͂?eS020170134SSDĉ@\26͂WSSNl?e^sQNZP}Ynfg:Sykpg]\OvJTJT0202002SS^%`{t@\27͂WSSNl?e^hgykpN0202101SS^%`{t@\ 46:<NPTVbDZoYC-+B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH+B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH+B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH+B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH+B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH+B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH+B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KHCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,@CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,@CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ bfhj}[9BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H%B*phCJOJPJQJ^JaJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH+B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH " : < ȵqO-BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H%B*phCJOJPJQJ^JaJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H< D H J L ݻqO-BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H%B*phCJOJPJQJ^JaJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݻqO-BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H%B*phCJOJPJQJ^JaJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H   ݻwbO-BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H%B*phCJOJPJQJ^JaJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݻwU@-%B*phCJOJPJQJ^JaJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H  $ & ݻwU3(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H& ( z | ʨdB BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H%B*phCJOJPJQJ^JaJKH  ׵qO-BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H%B*phCJOJPJQJ^JaJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH  b d ~ ȵqO-BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H%B*phCJOJPJQJ^JaJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݻqO-BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H%B*phCJOJPJQJ^JaJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H  R T ݻqO-BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H%B*phCJOJPJQJ^JaJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HT n p x | ݻwbO-BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H%B*phCJOJPJQJ^JaJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݻwU@+(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H HJdfnrvݻwU3(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HvxȦb@BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHNPfhtճoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHtx|~ȳoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HZ\vݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HvxݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,ݻwbM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,.FHPTXZݻwU@+(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HZݻwU3(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HȦb@BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH "PRlnvճoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHvz~ȳoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HTVpݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hprz~ݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HݻwbM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H24@DHJݻwU@+(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HJbdtvݻwU3(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hݻb@BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HȦo(BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH6<PVd da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If da$$1$$If dYD2*a$$G$d dfj7) da$$1$$If$$If:V TT44444<6\q'\0622222222222255X%55ja$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55" < F a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfF H L 8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55L a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55  a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55 a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55 " a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If" $ ( 8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55( | a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55  a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If  8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55 d a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55 a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55 T p z da$$1$9D$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifz | 8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55 a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55 Jfpda$$1$9D$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifprx8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55xa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55Phva$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifvx~8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55~a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55\xa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55.HRa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfRTZ8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55Za$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If"8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55"Rnxa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifxz8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55Vr|a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If|~8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%554Ba$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfBDJ8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55Jdva$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If8* da$$1$$If$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%55a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If864$$If:V TT4444<6\q'\0622222222222255X%554A .!#"$%S2P180&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijTO$CalibriDejaVu Sans?([SOeckfN[_GBKmTimes New RomanNimbus Roman No9 L- |8ўSO7lOeck\h[{SO-4 |8N[?[SOeckfN[_GBK AdministratorRǑk Qh*g,'!L!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[P)$P2SSSS>KT z0( * 3 ?BodyEndRURU@Oh+'0 hp t|Administrator Normal.dotmRǑk@л @<WPS Office_11.8.2.9831_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,x@HP X`hp (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.9831 !"#$%&'()*+,-./01234567:;<=>?ABCDERoot Entry FlWordDocument60Table Data WpsCustomData8SummaryInformation(9DocumentSummaryInformation8@T !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijkmnopqrstw