ࡱ F> PSKSKS6%rrrN '$GhJ DN1 ~~ gHevS?e^L?eĉ'`eNvU_163N ^SL?eĉ'`eN TyeSnt#NUSMO1͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSQg~[nYu0W{tfLRlvw͂?eR020080178SSDĉ@\2͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSRu[^yr+RvbR6R^[eRlՋL vw͂?eR020080215SSkSueP^@\3͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS~%'`(u0WbbcQh^b^Nnx[[eRlvw͂?eR020080245SSDĉ@\4͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSQQgW0WbS~%CgAml[e~RՋL vw͂?eR02009062SSQNQQg@\5͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSW0W_Stet YWyv{tRlvw͂?eR020090246SSDĉ@\6͂WSSNl?e^RlQ[sQN͂WSSON]$ONXT~eQ]$OOi~y{{tv[ea͂?eR020100149SSN>y@\7͂WSSNl?e^RlQ[sQpSSNۏNekR:_OSRRsQ| Ne:g6R^avw͂?eR020100180SSN>y@\8͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSla~p[^%`QY]\O{tRlvw͂?eR0201101SSla@\9͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS>y:S>yO~~YHh{tfLRlvw͂?eR020110267SSl?e@\10͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSQQgllT~ gRc[aՋL vw͂?eR0201206SSQNQQg@\11͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSRiruu2'`Qb@gTu{kRire[SYtePDё{tfLRlvw͂?eR02012016SSQNQQg@\12͂WSSNl?e^RlQ[sQNR:_[UQQgW0WbS~%CgAml gRSO|^v[eaՋL ͂?eR020120141SSQNQQg@\13͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSppߍ*{tfLĉ[vw͂?eR020120332SSl?e@\14͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSNy:SQg ;mR[eeHhvw͂?eR020140140SS^:Wv{@\20͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSWaNE\lW,g{QOi6R^[e~Rvw͂?eR020140150SSN>y@\21͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS 0͂WSSqSe?bb^{tĉ[ 0vw͂?eR020140167SSDĉ@\22͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS 0͂WSS^yv[ysch{ĉ[ 0vw͂?eR02015019SSDĉ@\23͂WSSNl?e^RlQ[sQNR:_QNT(ϑ[hQv{]\Ova͂?eR02015042SSQNQQg@\24͂WSSNl?e^RlQ[sQNۏNekmSS~"?eNyDё{t9eivw͂?eR02015062SS"?e@\25͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS 0͂WSSQQgNCgNf{tfLRl 0vw͂?eR02015076SSQNQQg@\26͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS?e^LT>yO~~lyfLRlvw͂?eR02015081SSYR27͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS 0͂WSSwq\?eV{Yt[eRl 0vw͂?eR02015085SSDĉ@\28͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS 0͂WSS~Nm(uOO?b N^NfTV-{t gsQĉ[ 0vw͂?eR02015098SSOO^@\29͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS 0͂WSSnf`'`lR|^?QV[T{tRlՋL 0vw͂?eR020150105SSYe@\30͂WSSNl?e^RlQ[sQNۏNekR:_hQSSb2Q~ ȋrj]\Ovw͂?eR020150110SSlQ[@\31͂WSSNl?e^RlQ[sQNۏNekĉW^ƖG ^?eW@xeMWY6e9hQvw͂?eR020150137SSDĉ@\32͂WSSNl?e^RlQ[sQNte͂WSS:gsQNNUSMO]\ONXTĉ%m4e4hQ~He]DWQ~hQ TyONXTu;me4hQvw͂?eR020150145SSN>y@\33͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS 0͂WSSWGĉR:SQ*NNqSeOO?b9e^eEQĉ[ 0vw͂?eR020150159SSDĉ@\34͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS?bK\_6e[nePCgv(b{vN{tRlvw͂?eR020150165SSDĉ@\35͂WSSNl?e^RlQ[sQN[ 0͂WSSqSe?bb^{tĉ[ 0͂?eR020140167S Rag>kۏLO9evw͂?eR02016021SSDĉ@\36͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSW^~~{tRlvw͂?eR02016028SS~TL?egbl@\37͂WSSNl?e^RlQ[sQNZP}YQQgqS?b9e QeR]\Ovw͂?eR02016031SSOO^@\38͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS 0͂WSSW 4l0uyvDё{tRl 0vw͂?eR02016056SSDĉ@\39͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS0WObeP[eRlvw͂?eR02016057SSDĉ@\40͂WSSNl?e^RlQ[sQNcۏ#N;Su~{~ gRv[ea͂?eR02016071SSkSueP^@\41͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSV gONDёX[>e{tRlvw͂?eR02016080SS"?e@\42͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS 0͂WSSmkph{tRl 0vw͂?eR020160104SSm2Qec'Y43͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSRNbO7>k[e~RՋL vw͂?eR020160148SSN>y@\44͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSQQgW0W~Ttelyv YW:SS~6efLRlvw͂?eR020160156SSDĉ@\45͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS 0͂WSS e9e4l 0W(ϑcGSyv6eRlՋL 0vw͂?eR020160157SSDĉ@\46͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS 0͂WSS4Ne9eS?bK\(u{tRl 0vw͂?eR020160174SSDĉ@\47͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS 0͂WSSkS|~;Sf[͑pf[yNy SNMb^{tRl 0vw͂?eR0201704SSkSueP^@\48͂WSSNl?e^RlQ[sQNO9e͂?eR02016025SeNvw͂?eR02017012SSS9e@\49͂WSSNl?e^RlQ[sQNۏNekR_WvbcaNQge8nSU\v[ea͂?eR0201709SSe^eSO@\50͂WSSNl?e^RlQ[sQNR:_QQgYu[?QzsQ1rOb]\Ov[ea͂?eR02017049SSl?e@\51͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS 0͂WSS?e^L?eĉ'`eN{tRl 0vw͂?eR02017048SSSl@\52͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS{Q gRe46R^[eavw͂?eR02017062SSl?e@\53͂WSSNl?e^RlQ[sQNO9e͂?eR020120222SeNvw͂?eR02017078SSOO^@\54͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSEmwmnm{Qk(uwmSbSfL{tRlՋL vw͂?eR02017087SSQNQQg@\ SDĉ@\55͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS^[gz)Yl\P[cT]Yt[eRlՋL vw ͂?eR020170112SSla@\56͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS^6RQg[f QgQg "?ee4[eRlՋL T gR(ϑ8hRlՋL vw͂?eR020170123SSNЏ@\57͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSwm mUc^cnl{QO[eeHhvw͂?eR020170116SSQNQQg@\58͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS0W(~p[,d[n[eRlvw͂?eR020170135SSDĉ@\59͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSmdƖSO~Nm1_Qg|Rvbc?eV{cevw͂?eR020170113SSQNQQg@\60͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSw0xn/n/nzvw͂?eR020170118SSQNQQg@\61͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSwmW_S^{tRlՋL vw͂?eR020170141SSDĉ@\62͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSFUNRlQI{^OO[{|^Q{ĉRN{tĉ[vw͂?eR020170151SSDĉ@\63͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSQo}Qo ^_SňirV6eTƖ-NYn]\O[eeHhO vw͂?eR02018022SSQNQQg@\64͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSn]N(u0WRrRl[eaՋL vw͂?eR02018044SS~O@\65͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS]NyvQeQċ[[eRlՋL vw͂?eR02018047SS~O@\66͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS?e^bDyv] zSf{tRlvw͂?eR02018060SSS9e@\67͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSl[{tRlvw͂?eR02018062SSe^eSO@\68͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS=NaNQg^yvNDё{tRlvw͂?eR02018085SSQNQQg@\ S"?e@\69͂WSSNl?e^RlQ[sQNO9e͂?eR020150165SeNvw͂?eR02018093SSDĉ@\70͂WSSNl?e^RlQ[sQNSlYnX[ϑ]N(u0W NRN O(uCgbVSagNn gsQĉ[vw͂?eR02018094SS~O@\71͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSQQg(uvirCgbb7>k{tRl(ՋL)vw͂?eR020180103SSQNQQg@\72͂WSSNl?e^RlQ[sQNۏNekR:_hQSNn5uRf0] zfN[hQ{tvw͂?eR02018039SSlQ[@\73͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSINR:NNyDёO(u{tRlvw͂?eR020180101SSlQ[@\74͂WSSNl?e^RlQ[sQNO͂WSSRt-NNSNlqQTVkuN[e~Rvw͂?eR020180110SSkT75͂WSSNl?e^RlQ[sQNۏNekR_\_ONVؚ(ϑSU\vr^a͂?eR020180112SS~O@\76͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS NRNbb{vQ NRt[eeHhvw͂?eR020180115SSDĉ@\77͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSS~"?eDёzN'`X[>e{tfLRlvw͂?eR0201901SS"?e@\78͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSS~{USMOlQ>kzN'`X[>e{tfLRlvw͂?eR0201907SS"?e@\79͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS>e[ONOO@b~%:W@b {vagN[e~Rvw͂?eR0201908SS^:Wv{@\80͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS_U\teWGW0WO(uz?eV{OۏW0WƖ~~)R(u]\O[eeHh(O)vw͂?eR02019013SSzR@\81͂WSSNl?e^RlQ[pSSsQNR_beu'`etQNNSU\vr^?eV{avw͂?eR02019034SSS9e@\82͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSQQgn(u4lNy@\84͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS\uy{Qky{Q:SR[eHhvw͂?eR0202007S^u`sX@\͂WSR@\85͂WSSNl?e^RlQ[sQNO9e͂?eR0201908SeNvw͂?eR02020015SS^:Wv{@\86͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSؚN%m4S>e{tRlfL vw͂?eR02020025SSl?e@\87WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSON^%`l7NyDё{tRlvw͂?eR02020033SS~O@\88͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS_yvOO?bO[eRlvw͂?eR02020029SSOO^@\89͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSOO[?bK\_6e?bhy[n[eRlvw͂?eR02020036SSOO^@\90͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS7bSyfLĉ[vw͂?eR02020038SSlQ[@\91͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS2)Y^_wq\~TtelTu`O Y{tRlvw͂?eR02020039SSDĉ@\92͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSgNOu;mO[eRlvw͂?eR02020044SSl?e@\93͂WSSNl?e^RlQ[sQNۏNekR_\_ONVؚ(ϑSU\vr^a͂?eR02020045SS~O@\94͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS?e^bDyv~{[8hvcw{tRlՋL vw͂?eR02020056SS"?e@\95͂WSSNl?e^RlQ[sQN/ec>yORϑcOYB\!kY7hS;Su gRv[ea͂?eR0202102SSkSueP^@\96͂WSSNl?e^RlQ[sQNO9e͂?eR02018047SeNvw͂?eR0202103SS~O@\97͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSSSeS O~ Qg=Ob)R(uTQNeS ObObyvNDё{tRlvw͂?eR0202109SSQNQQg@\98͂WSSNl?e^RlQ[sQN~~[e`O?eV{Oۏ~Nm3z-NBlۏvr^a͂?eR02021023SS^R99͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSSR_cۏ3\N NtZ|^?Qgqb gRSU\[eeHhvw͂?eR02021025SSkSueP^@\100͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS ۏNekR:_hQS_WX{tTcۏ0Wu`[l[eeHhvw͂?eR02021024SSl?e@\101͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSSNNEe>yOQeRWё{tfLRlvw͂?eR02021037SS"?e@\102͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSNN?eV{VYeDёQQs{tRlvw͂?eR02021036SS"?e@\103͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSe8n~NmSU\vbcVYRRlvw͂?eR02021042SSe^eSO@\104͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSS]NON]+RS5uN{t[eeHhvw ͂?eR02021054SSS9e@\105͂WSSNl?e^RlQ[sQNpSS͂WSSlQqQyAOO?bORlvw͂?eR02021058SSOO^@\106͂WSSNl?e^sQNpSS͂WSSSU\>y:SkSu gR[eavw͂?eS020080170SSkSueP^@\107͂WSSNl?e^sQNpSS͂WSSV[lQRNXT;SueRS*NN&7b{tfLRlvw͂?eS020100123SS;SuO@\108͂WSSNl?e^sQNpSS͂WSS"?eNyDё{tRlvw͂?eS020100188SS"?e@\109͂WSSNl?e^sQNR[R:_?bb^SQgl*NN^?b{tvw͂?eS020110222SSDĉ@\110͂WSSNl?e^sQNpSS͂WSSNO6eeQ[^6eeQ8h[[eRlvw͂?eS020110232SSl?e@\111͂WSSNl?e^sQN_U\WaN^(u0WXQc]\Ov[ea͂?eS020110249SSDĉ@\112͂WSSNl?e^sQNpSS͂WSS]NON4Ne9eS?bK\(u{tĉ[ՋL vw͂?eS020120279SSDĉ@\113͂WSSNl?e^sQNpSS͂WSS_6eWGW0WO(uzr^ĉ[vw͂?eS0201309SSzR@\114͂WSSNl?e^sQNۏNekcۏQg~;Su:gg[eW,goir6R^vw͂?eS02013085SSkSueP^@\115͂WSSNl?e^sQNR:_hQS?bK\_6eNeP{t]\Ovw͂?eS020130115SSOO^@\116͂WSSNl?e^sQNۏNekR:_T9eۏ~]\Ova͂?eS020130124SS~@\117͂WSSNl?e^sQNpSS_U\(ϑ:_S:yR^;mR[eavw͂?eS020130151SS^:Wv{@\118͂WSSNl?e^sQNۏNekĉb[n0QQg*NN^?bO0Wbyb]\Ovw͂?eS020130191SSDĉ@\119͂WSSNl?e^sQNpSS 0͂WSSeQgW-NQg 9e ^{t[eRl(ՋL) 0vw͂?eS020130248SS~TL?egbl@\120͂WSSNl?e^sQN_U\lQyё7>k/ecQ?b9e ^v[ea͂?eS020130286S^OO?blQyё{t-N_͂WSR-N_121͂WSSNl?e^sQNR:_z6e_{O]\Ova͂?eS020140136SSzR@\122͂WSSNl?e^sQN_U\͂WSS=NlE\^]\Ov[ea͂?eS020140253SS~TL?egbl@\123͂WSSNl?e^sQN_U\Q?bbb{v]\Ovw͂?eS02015057SSDĉ@\124͂WSSNl?e^sQN[Lg%NyO^va͂?eS02015075SS4l)R@\125͂WSSNl?e^sQNۏNekĉ^(u0WO^{t]\Ovw͂?eS02015091SSDĉ@\126͂WSSNl?e^sQNpSS͂WSSyf[b/gOyeċ VYRRlvw͂?eS020150135SSyOS127͂WSSNl?e^sQNpSS͂WSSNl?e^͑'YL?eQV{Rlvw͂?eS020150161SSSl@\128͂WSSNl?e^sQN?e^T>yORϑ-pN gRv[ea͂?eS020150176SS"?e@\129͂WSSNl?e^sQNpSS͂WSSnW0WYnRlvw͂?eS020150197SSDĉ@\130͂WSSNl?e^sQNpSS 0͂WSSgYuQy_ݏlL:N[eRlՋL 0vw͂?eS02016023SSNfk131͂WSSNl?e^sQNۏNekR:_[te9e]\Ovw͂?eS020160124SS[@\132͂WSSNl?e^sQNOۏsNSirAmNSU\v[ea͂?eS020160134SSS9e@\133͂WSSNl?e^sQN N AS NN ghgǑOPvw͂?eS020160202SSDĉ@\134͂WSSNl?e^sQNte͂WSSV gW0W0W N^Q{ir4Ne9eSO(uRW0W6evё6eShQvw͂?eS020160228SSDĉ@\135͂WSSNl?e^sQNR_cۏkuNhQb\^ۏ zv[ea͂?eS02017036SSkT136͂WSSNl?e^sQNcReSNNR_SU\vvbca͂?eS02017089SSe^eSO@\137͂WSSNl?e^sQNpSS͂WSS_0WQlsS_sSO[e~Rvw͂?eS020170154SSN>y@\138͂WSSNl?e^sQNO9e^bkRĉ'`eNvw͂?eS020170181SSDĉ@\139͂WSSNl?e^sQNpSS͂WSS4NeQeRRlvw͂?eS02018012SSl?e@\140͂WSSNl?e^sQNO9e͂?eS0201806SeNvw͂?eS02018016SS~O@\141͂WSSNl?e^sQNR:_t^NO_]\Ov[ea͂?eS02018028SSl?e@\ SkSueP^@\142͂WSSNl?e^sQNO͂WSS_6eWGW0WO(uzr^ĉ[vw͂?eS0201906SSzR@\143͂WSSNl?e^sQNlQ^͂WSS2019t^_6e?bK\͑nWQNI{8*N?bK\eP[nWQNTShQvw͂?eS02019014SSOO^@\144͂WSSNl?e^sQNpSS͂WSSS(ϑVYċ[{tRlO vw͂?eS02019019SS^:Wv{@\145͂WSSNl?e^sQNb}Y2020t^|ߘN]\Ovw͂?eS02020014SSQNQQg@\146͂WSSNl?e^sQNpSSmS NGWĖ 9eicۏON~TċNv[eeHhvw͂?eS02020017SS~O@\147͂WSSNl?e^sQNR_㉳QQQgV[^e?bqS?bv[ea͂?eS02020021SSQNQQg@\148͂WSSNl?e^sQNte͂WSS_0W:SGr~T0WNvw͂?eS02020024SSDĉ@\149͂WSSNl?e^sQNpSS͂WSS_yvVQ*g~{v?bK\g[Yt]\O[eavw͂?eS02020026SSOO^@\150͂WSSNl?e^sQNۏNekmS~T9eiOۏlRYeeP^SU\v[ea͂?eS02020023SSYe@\151͂WSSNl?e^sQNۏNekĉhQS?bK\O(u[hQvcw{tva͂?eS02020025SSOO^@\152͂WSSNl?e^sQNhQbR_ybRecR]N~Nmؚ(ϑSU\vr^?eV{a͂?eS02020029SS~O@\153͂WSSNl?e^sQNZP}Yhg2kpgbg2kp]\OvJTJT0202004SS^%`{t@\154͂WSSNl?e^sQNR_㉳QQQgV[^e?bqS?bveEQa͂?eS02020035SSOO^@\0SQNQQg@\155 ͂WSSNl?e^sQNpSScۏ NTQ+ NRN{v ^v[eavw͂?eS02020036SSDĉ@\156͂WSSNl?e^sQNpSS͂WSS_6eƖSOW0W0W ND@wirTRׂePc[hQvw͂?eS0202101SSDĉ@\157͂WSSNl?e^sQNpSS͂WSSǑwCgQ?eV{Yt[eRlvw͂?eS0202105SSDĉ@\158͂WSSNl?e^sQNpSSۏNekR:_͑p] z^yve]ۏ^TsQ.\MONXTv{tRl(ՋL)vw͂?eS02021010SSS9e@\159͂WSSNl?e^sQNR[{Qr{tP{Q:SWvJTJT0202101SS~TL?egbl@\160͂WSSNl?e^sQNpSS͂WSS_6eQlƖSO@b gW0W{tRlvw͂?eS02021013SSDĉ@\161͂WSSNl?e^sQNO9e^bkRL?eĉ'`eNvQ[͂?eS02021017SSSl@\162͂WSSNl?e^sQN^bkRL?eĉ'`eNvQ[͂?eS02021021SSSl@\163͂WSSNl?e^sQNlQ^͂WSS2021t^_6e?bK\͑nWQNI{8*N?bK\eP[nWQNTShQvw͂?eS02021018SSOO^@\ ,268<>PRVɱgO;#/B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH_H'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5/B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH_H/B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH_H/B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH_HCJ,OJPJo(aJ,CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,@/CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,@mH sH nHtHCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,@CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ VXdhjlӿ~\:BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^JaJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5/B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH_H'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5* , ݻzX6BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^JaJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H, F H T X Z \ ݻwgX6BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^JaJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݻwUE6CJOJPJQJ^JaJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H * , D F R V X ݻwU3#CJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HX Z άhF$BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^JaJKH  2 4 < ྜzX6BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^JaJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKH< @ B D ;zX6BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^JaJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H  ݻzX6BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^JaJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H $ ( * , p r ݻzX6BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^JaJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hr ݻwgX6BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^JaJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H   z ݻwbRB BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hz | ݻwUE6CJOJPJQJ^JaJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H *.2ݻwU3#CJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H24prͫgE#BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH ߽yW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKH \^vxͽyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HxݻyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H XZݻyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HZtvݻwgW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݻwUE5CJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hbd~ݻwU3#CJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HͫgE#BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH LNhjr߽yW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHrvz|ͽyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(*BݻyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBDPTXZݻyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݻwgW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H &(48<>ݻwUE5CJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>ݻwU3#CJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ͫgE#BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH rt߽yW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHͽyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H "jlݻyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HݻyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݻwgW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HݻwUE5CJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,.6:>ݻwU3,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>@Ƥ`>BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_H(*BDL߽yW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHLPTVͽyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HݻyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H"&(lnݻyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HnݻwgW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HݻwUE5CJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H:<TVbfjݻwU3#CJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HjlͫgE#BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH02@߽yW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKH@DHJͽyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,ݻyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,.6:>@ݻyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݻwgW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H &(048:ݻwUE5CJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H:ݻwU3#CJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H&*ͫgE#BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH*.0pr߽yW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHͽyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H R T l ݻyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hl n v z ~ ݻyW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H .!ݻwgW5BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H.!0!H!J!R!V!Z!\!ݻwUE5CJOJPJQJ^Jo(aJKHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H\!!!!!!!ݻwU3BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H!!!!!!@"B"D"ݻybK)BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_H,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_H/CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtHCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HD"^"`"h"l"p"r"""ŭ{a?BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H/B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H/B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*KH_H""" ####X#ݻwgM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HX#Z#t#v#####ݻwUE+3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H########ݻwU3#CJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H#$J$L$f$h$t$x$á];BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_Hx$|$~$$$$$$ճoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH$$$$*%,%F%H%ͳoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HH%P%T%X%Z%%%%ݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H%%%%%%:&<&ݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H<&T&V&b&f&j&l&&ݻwgM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H&&&&&&&&ݻwUE+3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H&.'0'H'J'R'V'Z'ݻwU3#CJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HZ'\'''''''á];BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_H'''((((*(ճoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH*(.(2(4(z(|(((ͳoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H((((((((ݻweK)BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_H#CJOJPJQJ^Jo(aJKH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(())))")$)ݻwU>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$)z)|))))))ݻwU3#CJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H))))***"*á];BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_H"*&*(*r*t****ճoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH******++ͳoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H+ ++++^+`+z+ݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hz+|+++++++ݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H+++++++B,ݻwgM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HB,D,^,`,h,l,p,r,ݻwUE+3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hr,,,,,,,,ݻwU3#CJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,,6-8-N-P-X-\-á];BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_H\-`-b------ճoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH----L.N.f.h.ͳoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hh.p.t.x.z....ݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H......0/2/ݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H2/J/L/T/X/\/^//ݻwgM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H////////ݻwUE+3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H/004060J0N0R0ݻwU3#CJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HR0T0000000á];BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_H000 1 1$1&1.1ճoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH.1216181z1|111ͳoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H11111112ݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H22 2222Z2\2ݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H\2t2v2~22222ݻwgM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H22222222ݻwUE+3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H2<3>3V3X3`3d3h3ݻwU3#CJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hh3j3333333á];BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_H33344.40484ճoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH84<4@4B44444ͳoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H444445 5 5ݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H 5"5.5256585v5x5ݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hx5555555 6ݻwgM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H 6 6"6$6064686:6ݻwUE+3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H:6|6~666666ݻwU3#CJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H6666777 7á];BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_H 7&7(7|7~7777ճoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH77777788ͳoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H88 8&8(8l8n88ݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H88888888ݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H8889999X9ݻwgM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HX9Z9r9t9|9999ݻwUE+3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H99999999ݻwU3#CJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H99.:0:J:L:X:\:á];BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_H\:b:d::::::ճoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH::::;;8;:;ͳoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H:;B;F;L;N;;;;ݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H;;;;;;;;ݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H;<<< <&<(<`<ݻwgM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H`<b<|<~<<<<<ݻwUE+3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H<<<<<== =ݻwU3#CJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ==J=L=b=d=l=p=á];BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_Hp=v=x======ճoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH==== >"><>>>ͳoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>>F>J>P>R>>>>ݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>>>>>>>>ݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H> ????$?&?j?ݻwgM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_Hj?l???????ݻwUE+3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H???@ @@@$@ݻwU3#CJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$@&@`@b@|@~@@@á];BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_H@@@@@@@@ճoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH@@AAAXAZAͳoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HZAjAnAtAvAAAAݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HAAAAAABBݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HB2B4B*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H~BBBBBBBBݻwUE+3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBBBC CCCCݻwU3#CJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCCVCXCrCtC|CCá];BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCCCCCCCCճoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHCCCCD D:D*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HDDDDDDDDEݻoM8BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HEEEE$E&EVEXErEȦ|ZE#BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHrEtE|EEEEEEEȦ|ZE#BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHEEEEEEFFHFbFȦ|ZE#BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHbFdFlFpFvFxFFFFȦ|ZE#BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHFFFFFF GG&GȦ|ZE#BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH&G(G4G8G>G@G|G~GGȦ|ZE#BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHGGGGGGGGGȦ|ZE#BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHGGHH HHHVHȦ|ZE#BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHVHXH`HdHjHlHHHHȦ|ZE#BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHHHHHHHIIIȦ|ZE#BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHII$I&I2I6IIzIȦbR8BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHzI|IIIIIII Jȳ|lR0BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH J J$J&J.J2J8J:JzJݻwbR8BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HzJ|JJJJJJJJݻwbR8BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HJJJJK KKK`KݻwbR8BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H`KbKzK|KKKKKKݻwbR8BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HKKKKKKKL2LݻwbR8BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKH(B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H2L4LLLNLVLZL`LbLݻwUE+3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HbLLLLLLLLݻwU3#CJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HLL(M*MBMDMLMPMá];BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HPMVMXMMMMMMճoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHMMMMN N"N$NͳoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$N,N0N6N8NjNlNNݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HNNNNNNNNݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HNNNO OOOZOݻwgM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HZO\OtOvO~OOOOݻwUE+3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HOOOOOOOPݻwU3#CJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HPP>P@PVPXP`PdPá];BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HdPjPlPPPPPPճoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHPPPP&Q(QQͳoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H>QNQRQXQZQQQQݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HQQQQQQQQݻoM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HQRRR"R(R*RXRݻwgM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HXRZRrRtR|RRRRݻwUE+3CJOJPJQJ^Jo(aJKHmH sH nHtH_HCJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HRRRSSSSSݻwU3#CJOJPJQJ^Jo(aJKHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HSSSSSݻBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H8>RXfda$$1$9D$Ifda$$1$9D$Ifda$$1$9D$Ifda$$1$9D$If d a$$`d fhl?1 a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 4444476\E'/6222222222222555$$If:V 444476\E'/6222222222222555da$$1$9D$Ifa$$1$$$9D $$If, H V a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifda$$1$9D$If da$$1$$IfV X \ @2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555 $$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If , F T a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$IfT V Z @2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555 $$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 4 > a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If> @ D @2"da$$1$9D$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555 $$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If  & a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If& ( , r @2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555r $$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If  a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If  | @2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555| $$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If ,a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If,.4r@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555r$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If ^@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555^x$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If Z@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555Zv$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If d@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555d$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$IfN@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555Njtv$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifv|a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If*@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555*DRT$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfTZa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555(68$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If8>a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If ta$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If"la$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555.8:$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If:@a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifda$$1$9DWDd`$If*@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555*DNP$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfPVa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555 "$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If"(na$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifda$$1$9D$If da$$1$$If@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If<Vda$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$Ifdfl@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If2Ba$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$IfBDJ@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If.8a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If8:@@2"da$$1$9D$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If (2a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If24:@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If(a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If(*0r@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555r$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$9D$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If T @2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555T n x z $$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifz a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If 0!@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/62222222222225550!J!T!V!$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfV!\!!!!a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If!!!D"@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555D"`"j"l"$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifl"r""" #a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If ###Z#@2"da$$1$9D$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555Z#v###$$If:V 444476\E'/6222222222222555da$$1$9D$Ifa$$1$$$9D $$If#####a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If##$L$@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555L$h$v$x$$$If:V 444476\E'/6222222222222555da$$1$9D$Ifa$$1$$$9D $$Ifx$~$$$$a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$$,%@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555,%H%R%T%$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfT%Z%%%%a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifda$$1$9D$If da$$1$$If%%%<&@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555<&V&d&f&$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Iff&l&&&&a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If&&&0'@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/62222222222225550'J'T'V'$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfV'\''''a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If'''(@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555((,(.($$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If.(4(|(((a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If((((@2"da$$1$9D$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555()))$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If)$)|)))a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifda$$1$9D$If da$$1$$If))))@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555)* *"*$$If:V 444476\E'/6222222222222555da$$1$9D$Ifa$$1$$$9D $$If"*(*t***a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If****@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555*+ ++$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If++`+|++a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If++++@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555++++$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If++D,`,j,a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$Ifj,l,r,,@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555,,,,$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If,,8-P-Z-a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$IfZ-\-b--@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555----$$If:V 444476\E'/6222222222222555da$$1$9D$Ifa$$1$$$9D $$If--N.h.r.a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$Ifr.t.z..@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555....$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If..2/L/V/a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$IfV/X/^//@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555////$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If//060L0a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$IfL0N0T00@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/62222222222225550000$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If00 1&101a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifda$$1$9D$If da$$1$$If012181|1@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555|1111$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If11122a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If222\2@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555\2v222$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If22222a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If222>3@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555>3X3b3d3$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifd3j3333a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If3334@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555404:4<4$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If<4B4444a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If444 5@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555 5"50525$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If2585x555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If555 6@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555 6$62646$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If46:6~666a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If6666@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555677 7$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 7(7~777a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If7777@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555788 8$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 8(8n888a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If8888@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/62222222222225558899$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If99Z9t9~9a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifda$$1$9D$If da$$1$$If~9999@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/62222222222225559999$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If990:L:Z:a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$IfZ:\:d::@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555::::$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If::;:;D;a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$IfD;F;N;;@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555;;;;$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If;;;<<a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If< <(<b<@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555b<~<<<$$If:V 444476\E'/6222222222222555da$$1$9D$Ifa$$1$$$9D $$If<<<<=a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If===L=@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555L=d=n=p=$$If:V 444476\E'/6222222222222555da$$1$9D$Ifa$$1$$$9D $$Ifp=x====a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If===">@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555">>>H>J>$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfJ>R>>>>a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If>>>>@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555>???$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If?&?l???da$$1$9DWD`$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If????@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555? @@@$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If@&@b@~@@a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If@@@@@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555@@@@$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If@A>AZAlAa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$IflAnAvAA@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555AAAA$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfAAB4B>Ba$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If>B@BHBB@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555BBBB$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfBBB CCa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$IfCCCXC@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555XCtC~CC$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfCCCCCa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$IfCCC D@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555 DH@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555>HXHbHdH$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfdHlHHHHa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$IfHHHI@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555II4I6I$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If6I>I|IIIda$$1$9D$Ifda$$1$9D$Ifda$$1$9D$If da$$1$$IfIII J@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555 J&J0J2J$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If2J:J|JJJa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$IfJJJJ@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555JJ K K$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If KKbK|KKa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$IfKKKK@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555KKKK$$If:V 444476\E'/6222222222222555da$$1$9D$Ifa$$1$$$9D $$IfKL4LNLXLa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$IfXLZLbLL@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555LLLL$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfLL*MDMNMa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifda$$1$9D$If da$$1$$IfNMPMXMM@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555MMMM$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfMM N$N.Na$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If.N0N8NlN@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555lNNNN$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfNNNN Oa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$If O OO\O@2"da$$1$9D$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555\OvOOO$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfOOOOOa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$IfOOP@P@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555@PXPbPdP$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfdPlPPPPa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$IfPPP(Q@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555(Q>QPQRQ$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfRQZQQQQa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$IfQQQQ@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555QR R"R$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If"R*RZRtR~Ra$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifda$$1$9D$If da$$1$$If~RRRR@2!a$$1$$$9D $$If da$$1$$If$$If:V 444476\E'/6222222222222555RSSS$$If:V 444476\E'/6222222222222555a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfSSSSSa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If da$$1$$IfSSS@>$$If:V 444476\E'/62222222222225554A .!#"$%S2P180&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh>Lnj@, :*l .!\!!D""X###x$$H%%<&&&Z''*((($))"**+z++B,r,,\--h..2///R00.112\222h33844 5x5 6:66 77888X999\:::;;;`<< =p==>>>>j??$@@@ZAAB~BBCCCQQQXRRSS*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~fV T > & r | ,r ^ZdNv*T8:*P"dB82(r T z 0!V!!D"l" #Z###L$x$$,%T%%<&f&&0'V''(.((()))"***++++j,,,Z---r...V///L00001|112\222>3d334<44 5255 64666 777 8889~999Z:::D;;;<b<<=L=p==">J>>>???@@@@lAAA>BBBCXCCC DHDDDE~EEEnFFF6G~GGH>HdHHI6II J2JJJ KKKKXLLLNMMM.NlNN O\OOO@PdPP(QRQQQ"R~RRSSS   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~%O$CalibriDejaVu Sans?([SOeckfN[_GBKmTimes New RomanNimbus Roman No9 L- |8ўSO7lOeck\h[{SO-4 |8N[?[SOeckfN[_GBK AdministratorRǑk Qh*g,'!L!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[P)$P2%%%%><% z0( * 3 ?@Oh+'0 hp t|Administrator Normal.dotmRǑk@л @V?k<WPS Office_11.8.2.9831_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,x@HP X`hp (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.9831 Root Entry FWordDocument60TableData WpsCustomDataSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8T !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~