ࡱ>  !"#$%&/()*+,-.D0123456@89:;<=>?JABCEFGHIRoot Entry F6SummaryInformation(@DocumentSummaryInformation8 WordDocumentMV Oh+'0 0 < H T `lt| ͂ OO ^020120S_o(u7bNormalSOO^@\efN4@&7O@oCT@@ =WPS Office_11.1.0.14309_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+,HPXlt| _o-NV- 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.14309!590692636D2F4D969DBF9245E6096DE60Table7QData '0WpsCustomData Pt KSKSMVo A !8dO $U hV@YR(k" , ͂WSS2023t^^bNSNMbOO?be4NXT TUS5gN ^S Y T NSx USMO NMb{|W e4hQ e4{|+R Yl 1 gOgn 330327********6224 Ym_l#WTTߘT gPlQS oRؚ~Lyؚ~b^ NMb 200000CQ -?be4 2 "SfN 330327********0028 q+ssNTƖVN gPlQS -N~Ly 10000CQ/t^ y?be4 3 gCQe 330327********6313 Ym_l͂WSNhƖVNfnyb gPlQS ^ yr/eR ybReRt^b\NMb 30000CQ/t^ y?be4 4 #WY 330327********1335 )YONhƖV gPlQS hQe6R,gy 10000CQ/t^ y?be4 5 _ej 330324********1013 )YONhƖV gPlQS hQe6R,gy 10000CQ/t^ y?be4 6 HiOiO 330327********0041 )YONhƖV gPlQS hQe6R,gy 10000CQ/t^ y?be4 7 bS`` 330327********0424 ͂WSPO[!X[N gPlQS hQe6R,gy 10000CQ/t^ y?be4 8 hf[wm 330326********1433 Ym_l)YONhyb gPlQS hQe6R,gy 10000CQ/t^ y?be4 9 g!` 330327********5682 )n]Nl^] z gPlQS hQe6R,gy 10000CQ/t^ y?be4   PAGE \* MERGEFORMAT - 4 - PAGE \* MERGEFORMAT - 3 - $(,}_9;B*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5fHq \KB*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5fHq mH sH nHtH\;B*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5fHq \KB*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5fHq mH sH nHtH\;B*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5fHq \?B*phCJ$^Jo(aJ$5fHq mH sH nHtH\;B*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5fHq \,.0468<@BåmQ9%&B*phCJOJQJ^Jo(aJ5\.B*phCJOJQJ^Jo(aJ5KH\_H7B*phCJ$^Jo(aJ$5fHq nHtH\7B*phCJ$^Jo(aJ$5fHq nHtH\7B*phCJ$^Jo(aJ$5fHq nHtH\;B*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5fHq \?B*phCJ$^Jo(aJ$5fHq mH sH nHtH\7B*phCJ$^Jo(aJ$5fHq nHtH\BFHPRVX`bjlӻ{cO7#&B*phCJOJQJ^Jo(aJ5\.B*phCJOJQJ^Jo(aJ5KH\_H&B*phCJOJQJ^Jo(aJ5\.B*phCJOJQJ^Jo(aJ5KH\_H&B*phCJOJQJ^Jo(aJ5\.B*phCJOJQJ^Jo(aJ5KH\_H&B*phCJOJQJ^Jo(aJ5\.B*phCJOJQJ^Jo(aJ5KH\_H&B*phCJOJQJ^Jo(aJ5\.B*phCJOJQJ^Jo(aJ5KH\_H ltvz~ƪjO-$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H4B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\6B*phCJOJQJ^Jo(aJ5mH sH nHtH\&B*phCJOJQJ^Jo(aJ5\HB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\ݻdM+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H  ݾ}jS1$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJnHtH$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*KHmH sH nHtH_H  * 2 4 L Ƥ`M+BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HL N V X h j r t x ƳrP=*$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_Hx z | ʨoM+$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H   ƤoP.$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H   , < D ʷ~\:BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJD F Z \ f h x z ʳ~\=BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ ٷkI'BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ ѯvcA"*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H  ʷ`I'BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H $ , . B D N P ` ݻvTABB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HCJOJPJQJo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H` b j l p r t z | ྫvcA*,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*KHmH sH nHtH_H,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H ݾvTABB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*KHmH sH nHtH_H  0 2 ƤoM6,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_H2 < > N P X Z ^ ` ʨgTABB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H` b f h t ʳoM:BB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_HBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ Ƴ~\I6.CJ OJPJo($B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H$B*phCJOJPJQJ^Jo(aJBB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH_H * , . 0 2 ^ ` j l n r t ŽCJ OJPJo(UUUUUUo(CJUCJUCJ OJPJo(7B*phCJ$^Jo(aJ$5fHq nHtH\;B*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5fHq \8:<BHRX}oaSa$$1$9D$IfK$a$$1$9D$IfK$a$$1$9D$IfK$a$$1$9D$IfK$Y$IfK$L$:V TT444480909222509a$$1$9D$IfK$ a$$1$9D$If$IfK$L$:V TT444409ִ+$0"*e1`609      22222222222222222222222255e55 5555Ff$IfK$L$:V TT444409ִ+$0"*e1`609      22222222222222222222222255e55 5555Ff$IfK$L$:V TT444409ִ+$0"*e1`609      22222222222222222222222255e55 5555Ffp$IfK$L$:V TT444409ִ+$0"*e1`609      22222222222222222222222255e55 5555Ff($IfK$L$:V TT444409ִ+$0"*e1`609      22222222222222222222222255e55 5555Ff $IfK$L$:V TT444409ִ+$0"*e1`609      222222222222222222222222Xblv|~q^a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$Ffa$$1$9D$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$9D$IfK$a$$1$9D$IfK$   4 N X zga$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$Ffa$$1$9D$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$ X j t v x | zga$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$Ffpa$$1$9D$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$   F \ h zga$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$Ff(a$$1$9D$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$ h z zga$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$Ff a$$1$9D$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$ . D P zga$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$Ff a$$1$9D$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$ P b l n p t | zga$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$FfPa$$1$9D$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$ 2 > zga$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$Ffa$$1$9D$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$ &66<666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh*NOQNfont01*B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*,Bl L x D ` | 2 ` t XX h P > t !"#$%&'()*G.[x @Times New Roman-([SO;4 N[_GB2312- |8N[ ͂ OO ^020120S_o(u7bSOO^@\efN Qho=NSACtCieF0OnRBYSkJZF[` ^5yaWc.Jh]in,q>"ro]r@va&x^SzB8{V ( z0( * 3 ? (  f(( e,gFh 6C"  f(( e,gFh 7C" @ @ p@ @ p @ @C 7=!! commondata,<eyJoZGlkIjoiZTk2MjkwY> P Z \ ^ b h zga$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$Ffa$$1$9D$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$ MW$$If:V TT4444099222509 a$$1$9D$If a$$1$9D$If da$$$IfFfxa$$1$9D$IfK$a$$1$9D$IfK$a$$1$$$9D $$IfK$ . 0 n p r t da$$ 9r 9r  9r 9r  9r 9r 9r 9r h]hh`h 9r 9r &dPda$$K0PA .!#"$%S2P1;0900 00/R 55e55 5555Ff $IfK$L$:V TT444409ִ+$0"*e1`609      22222222222222222222222255e55 5555FfP$IfK$L$:V TT444409ִ+$0"*e1`609      22222222222222222222222255e55 5555Ff$IfK$L$:V TT444409ִ+$0"*e1`609      22222222222222222222222255e55 5555Ff$IfK$L$:V TT444409ִ+$0"*e1`609      22222222222222222222222255e55 5555FfxWYyNWMxOGFjZjYyN2YzNWZlNDk4NzA0YzkifQ==@