ࡱ F> 214 P KSKS3NH eeV 4X $ hD Vj E]& 0 0͂WSS^t^S}YW>yORRSb 荊_ؚ(ϑSU\^qQ T[Ո:y:SSW7hgv[ea 0_Bla?z vwIf :NhQb/{_=[ 0-NqQ-N.YVRbsQNR:_eeN]\Ova 0T 0-NqQYm_lwYRlQSYm_lwNl?e^RlQSpSS0sQNR_^{QSO|^cۏ{Q gRSU\va 0vw 0|^y yg^[bSNSS g^ YmWSS wm q\wm{Q:yHQL:S RRbSSb 荊_ؚ(ϑSU\^qQ T[Ո:y:SSW7hg ͂WSSl?e@\IbN 0͂WSS^t^S}YW>yORRSb 荊_ؚ(ϑSU\^qQ T[Ո:y:SSW7hgv[ea 0_Bla?z N N{y 0a 0 bcSYRlQ[0S?e^RlQ[Se0scQzy3u wQSO`QbJTY N N0eNOncT̀of ZWcN`Nяs^eeN-NVyrr>yO;NIN``:Nc[ '}'}V~cGSt^Nu;mu}T(ϑ cgq ZQY[0?e^;N[0>yOSN0hQlLR vSR g^ S}Y{Q gR0S}YeP^/ec0S}YzzsX0S}Y>yOO0S}Y>yOSN N'YS}YSO|,hQWcۏt^S}YW>yO^ RR[s g@b{Q0 g@b;S0 g@b:N0 g@bf[0 g@bPN00R2025t^ ^b2*N:y'`t^S}YWaNGT10*N:y'`t^S}YWQg>y:S Ջp 6R[t^S}YWaNG0WehQ W,g^b[Ո[0nfSnf`0 \][0PN;mPNNvt^S}YW>yO kMOt^NNS gO0 g(ϑ0 g;mRv[u;m0 N0eNwIǏ z 9hncw0^0S gsQeN|^yT]\Or Sl?e@\,{NebzNs hQRNtZP}YvsQ?eV{[eawI]\O O T gsQ N yg^[bSNSS g^ YmWSS wm q\wm{Q:yHQL:S RRbSSb 荊_ؚ(ϑSU\^qQ T[Ո:y:SSW7hg :Nvh Ns~N5g_Yxv^b_bR?z v^Y!kNN'YNh0?eOSNhTLNNXۏL^x08g3e TTaNGNl?e^0ST gsQUSMO_Bla _Bl0Ra8ag Ǒ~8ag0b@\EQR_Blav^O9e[UT g~b_b 0a 0_Bla?z 0 N0W,gFhgTQ[ 0a 0;N1u NR~b qQ15ag ;NQ[Y N ;`SOBl0ZWcN`Nяs^eeN-NVyrr>yO;NIN``:Nc[ cgq ZQY[0?e^;N[0>yOSN0hQlLR vSR HQLHQՋ0|~cۏ00R2025t^ ^b2*N:y'`t^S}YWaNGT10*N:y'`t^S}YWQg>y:S Ջp 6R[t^S}YWaNG0WehQ W,g^b[Ո[0nfSnf`0 \][0PN;mPNNvt^S}YW>yO kMOt^NNS gO0 g(ϑ0 g;mRv[u;m0 N ;N>Nc0 1.Sb S}Y{Q gRSO|0N/f[UE\[>y:S{Q gR 0R2025t^^ hQSߘX;`pe0R100[ hQSt^NR gRv100%00R2025t^ k*NaNG^ g1[N N~TW{Q gR-N_ cGS>y:SQg {Q gRegqe-N_ N\N30[ N;RE\[{Q gRW W^>y:ShQv QQg>y:Sv75%N N-N_W:STt^NZƖ:SRM gR[shQvyrkVt^Ng]s0R100%0N/fOS:gg{Q^@\ 0R2025t^ hQS/}eX{Q:gg^MO N\N2400 _ btW^MO`S;`^MOpekO NNON58%hQS\^ g 1[N NlQRbtW{Q:gg 5NNSN NaNG\^b1[ NNONV[N~{Q:gg0 N/f[UzfgaR 0R2025t^ OXb {Q)n] peW[S gRs^S[s{Qpenc N _V ^b5[zfga{Qb^[^{Qzfga^MO200 _ 荊peW[?l W5NN!k0V/fcۏQQg{Q gRcchGS~ 0R 2025 t^ hQSQQg{QNRp\vs[sf>fcGS,QQgyrVt^N[s NSNb b NWNb Ɩ-NO{Q0N/fR_NNSU\ 0R2025t^ Sb t^(uTU\:ySO-N_1*N ^bw~hg^{QW0W1*N0 2.Sb S}YeP^/ecSO|0N/fR_t^;Sf[RSU\ 0R2025t^ hQSN~SN N~T;Sb0-N;S;Sbnt^;Sf[yvkO0R85%N NhQS^b1*Nbtb(-N_)kN Tt^Nb g;Su:gg^ Ybt^MO0R55 _85%N Nv~T;Sb0-N;S;Sb0^ Y;Sb0btbTWB\;SukSu:ggb:Nt^SU;Su:gghQS\^1*N[[ubu:S, gagNvaNGkSub>y:SkSu gR-N_ \_1 _[[ub^MO0N/fmS;S{Q^{Q~T gR 0R2025t^ hQS\^b1[c~'`;Su:gg01*N;S{Q~T:yyv ^{QTTSO[saNGhQv0 N/fcؚt^eP^{t4ls^ 0R2025 t^,kN Tt^Nb gwxgqb^MO N\N20 _ NGWg[}T0R82hT\0 3.Sb S}Y>yOOSO|0N/f^zYB\!k{QOSO| 0R 2025t^,ؚ%m4hQS[shQvNOOt^hQ0R1300CQN N7bM|NSW,g;SuOiSOs0R99%N NbiSO{vNpe N\N11NN0N/fR:_NMbO 0R2025t^ hQS_U\{Q0;SubtXT0[^gqbW N\N5000N!k kN Tt^Nb gc{QbtXTpe0R25 TN N0 N/f~bt^NTlCgv [U[^{Q/ec?eV{ ^z[^{Qlb6R^ 2bk:kP_Su \ gRa{Q b Na{Qt^NvݏlL:N~eQ*NN_O0R:_t^NCgvOnfl[ O cؚt^NCgvObaƋ Ol%NSSbQ5uOQ~ȋI{ݏlrjL:N0^zWɋ gR:g6R :Nt^NO)RSNɋ;mRcOO0 4.Sb S}YzzsXSO|0N/fSb t^[E\sX 2025t^ W,g[sؚrE\t^N[^S9e hQvkt^[eWGe\:S9e 10*NN Nkt^[elQqQ gR:W@bexsXe9e yv N\N10*NnlQNN~1ag0N/f[U{Q gRe 0R2025t^ kt^[eWGe\:S9e 10*NN N 0R2025t^ kt^[e5uh9e 10N N0 5.Sb S}Y>yOSNSO|0N/fib'Yt^eSOYeO~ 0R2025t^,St^'Yf[0aNGt^f[!h[shQv^b 15RT(eSu;mW 100*NN N e^W^fN?b5[N N0~vYeP?b44[ t^'Yf[f[X eQf[Npe0Rt^NS`Skv15%;~8^'`SNSO;mRvt^NSkO25.5%0N/fRt^N~~S%c\O(u :N gRRa?avt^NcOLNN~0LNbWTReRNc[ gR0meQ_U\ LR ,_[yOr^L]0ZQXTT gRvt^NSNef[0lQvHaU0_?a gR0sQ_ NNNI{;mR0WNybĉS0NNSWB\:N gR~~0 N ]\OO0N/fR:_~~[ T~ZQYT?e^R[R:_[^t^S}YW>yOvhQǏ zc[ [U]\O[:g6R ZWcZQ?e;N#NNꁓb0;`#0^zt^S}YW>yO^]\O~Tċ:g6R [Lcwgb0[eVY`v~Tv]\O!j_ R[R'Y6R^Re0?eV{O~0"?ebeQR^ cR]\OTyNR=0R[Y0N/fR'YvbcR^ \t^NS}YW>yO^]\O~9~eQ T~"?e{T?e^NNSU\WёvbcV ZP}Ys gNyDёN^ t^S}YW>yO Dёs^aeHh ekcۏyv_U\0[^bt^S}YW:yG0>y:SQg v S~"?e~Nv^8hoR0~TЏ(uHQ^Te04o`0NVYNe0bDWё0bOWёI{b__ dRёT>yOD,gbTt^S}YW>yO^0 N/fR:_[ O:y0OXbNSSV`0w`Ye R'Yt^S}YW>yO[ OR^ Wyg‰0_U\Ha][KNf0Ha][KN[0Ha][KNaNI{ċ ;mR [ OlbNzQv \][HQۏUSMOT*NN0(WhQSVQ bNybHQۏ0wQ gNh'`vt^S}YW>yO͑pyv Sb r^:y7hg cGShQ>yO[ t^S}YW >yOvS^0 ͂WSSl?e@\ 2022t^8g17e prt ǫU*TB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*@KHfHq mH sH nHtH_HUB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*@ *fHq mH sH nHtH\TB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*@KHfHq mH sH nHtH_H7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$>*mH sH nHtH7B*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$>*mH sH nHtH j l ~ ԩqXJ8*CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 0CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq 7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtHUB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*@ *fHq mH sH nHtH\UB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*@ *fHq mH sH nHtH\ վ}fS<)$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH   վjW@,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH dhnrtԸwdM:'$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtHUB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*@ *fHq mH sH nHtH\ ӧoS(TB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*@KHfHq mH sH nHtH_H7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtHWB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;WB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 6@KHfHq mH sH nHtH_H;^02BD^xõoP1#CJ OJPJQJ^Jo(aJ =B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH 8:BF^`r_H:(#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ =B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\ `.0Jd̵hI*=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ dp04HJɷwiW=/CJ OJPJQJ^Jo(aJ 3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_HCJ OJPJQJ^Jo(aJ ~&: "ʰpYK4+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq CJ OJPJQJ^Jo(aJ ,CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH "<@PRnp}k]K='+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ =B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\,CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq =B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\ ps`I6,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KHmH sH nHtH_H=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\=B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*mH sH nHtH\ «bF87B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ 7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KHmH sH nHtH_H4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ L " r t ѻgK/7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ o(mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*mH sH nHtHrl ^Ad8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`(d[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$`& & Fda$$A$G$8$7$$$$@& 9D4$5$6$3$H$WD`-d[$\$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$A$^]WD`# & Fda$$A$G$8$7$1$$$$@& 9D4$5$6$3$H$C$ 2]- & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$C$`( & Fda$$A$G$8$7$$$$@& 9D4$5$6$3$H$VDWD`& & Fda$$A$G$8$7$$$$@& 9D4$5$6$3$H$WD`%da$$A$G$8$7$$$$@& 9D4$5$6$3$H$WD`2D0oZ & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$@& 9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQVDUD]WD`5 & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$C$UD]WD`0"MX & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$@& 9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQUD]WD`X & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$@& 9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQUD]WD`"p " t fM1da$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$d[$\$a$$G$1$H$WD`d[$\$a$$G$1$H$WD`& & Fda$$A$G$8$7$$$$@& 9D4$5$6$3$H$WD`X & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$@& 9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dP'dQUD]WD`t da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$& & Fda$$A$G$8$7$$$$@& 9D4$5$6$3$H$WD`a$$1. A!#"$%S2P18%%%o( %&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh*whKHh^@"hnf(Qz)&a$$[$d\$d^]CJKHmH sH nHtH_HbN@2bckeL)ۏ 2VD^WD`CJ,OJPJQJaJ5\ `d"p  20"t !"#$%&H G.[x @Times New Roman-([SO7$.{$ Calibri;4 N[_GB2312- |8ўSO;4 wiSO_GB2312 Administrator greatwall Qh*ڊg!d!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[0P)$P2C C C C or >~H N z0( * 3 ?@Oh+'0 hp Administrator Normal.dotm greatwall@%4}@[$,=WPS Office_11.8.2.10337_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,x@HP X`hp (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.10337 !"#$%&'()*+,-./01234789:;<=?@ABCRoot Entry F(WordDocument3N0Table Data WpsCustomData5SummaryInformation(6DocumentSummaryInformation8>T !"#$%&')*+,-./03