ࡱ> f !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdegihjklmnoRoot Entry FUиbSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument7 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJK Oh+'0 (v"/fLk Normal.dotmv"/fLk1@@S/6O@rab@"b=WPS Office_11.1.0.11744_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+,HPXdlt | 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.11744!49DB9D1F54B4427BA788AAA4763C093B0TableData WpsCustomData Pp7KSKS7jjY jT $ hs >m = DN1 _BlaSUS e?zhsQNR:_QQgƖSODёX[>e{tvc[a_Bla?z e?z OQe2022t^6g21eaSeUSMO TySa USMO#N~{ Tv^vzl1.(Wĉ[eQ\,gUSMOO9eaSSQNQQg@\T|NgQQ 5u݋159887001080wS670108 *g(Wĉ[eSO9eavƉ:N ea 0 DN2 sQNR:_QQgƖSODёX[>e{tvc[a _Bla?z Sv^\ gsQUSMO0TaNGNl?e^ :NۏNekR:_QgƖSODёv{ cؚƖSODёO(uHev Re0yf[0ĉQgƖSODёX[>ee_ 2QgƖSODёX[>e^?eΘi =[ ё:_Qg LRRRQgƖSO~NmSU\09hnc 0Ym_lwQQgƖSODN{tagO 0 0)n]^QQgƖSODN{tRlՋL 0 0͂WSSQgƖSO~Nm~~DёDNDn{tĉ[ 0I{ gsQĉ[ ~TbS[E s1\ۏNekR:_QQgƖSODёX[>e{tv gsQNy cQY Nc[a N0c[`` N`Nяs^eeN-NVyrr>yO;NIN``:Nc[ meQ/{_=[ZQvAS]NJ\N-NhQO|^y0wYASVJ\kQ!khQO|^yT^YASNJ\ASN!khQO|^y 'YRcۏaNQg/ctQbeu ۏNekĉQQgƖSODN{t mSQQgWB\ZQΘ^?e^ f}YvcGSQgƖSODёO(uHev OۏQQgƖSO~NmeP^SU\ ~bQlOTlCgvTQQg>yOT3z[ :NbSmSn^QgE\^ NR>yO;NINsNSHQLS/Y[W@x0 N0W,gSR N OlTĉ0(W&{Tl_lĉT?eV{ĉ[vMRc N %Ne{t0 N l;NlQ_0QgƖSODёX[>e^lQ_0lQs^0lQck z^ĉ ~gf OQQgƖSObXTvw`Cg0QV{Cg0{tCg0vcwCgI{l;NCg)R0 N bXTSv0 \͑QgƖSObXTv;NSO0WMO u_QQgƖSODёX[>evĉ_Tyrp cؚQgƖSODёX[>eHev QlO@wƖSO~NmX'Y _0RfYv[`0 N0R:_QgƖSO;mgDёX[>e N nx[;mgDёX[>eL0QgƖSO;mgDёX[>e^%Nk&7b (uNRte8^l&~{Tsё6eN vBl ~TS_MRbSQQgƖSOW,g&7bzsr \S_MRQgƖSOW,gX[>k&7bv_7bL{yW,g7b_7bL N T \O:NQgƖSO;mgDёX[>eL %NyQgƖSO;mgDёY4YX[P0ݏĉ_L&7bI{qNa 2bkQgƖSODёaX[>e01Y{I{ nxOQgƖSODё gHev{0O(uĉ0 N cؚ;mgDёX[>eHev0W,g7b_7bL9hncvsQĉ[ (WhQSVQhQbcLQgƖSO;mgDёOS[X[>k ǏNQgƖSO~{ 0Nl^USMOOS[X[>kT T 0 cgq TgNlLĉ[vX[>k)RsRpgؚ NP~[OS[X[>k)Rs R[cؚQgƖSO;mgDёX[>eHev ekX'YQgƖSO~Nm [sDё)Ro` PXR0 V0ĉQgƖSO[gDёX[>e QgƖSO(WOQg~~~e8^Џ%{t~9vMRc N ~QgƖSOx$R0Rg \fen0S(uN[gX[>evDё{ynDё Ǐl;NQV{ z^ ǑS[TX[>ebzN'`X[>eve_ nx[L:ggۏLDё[gX[>e0 N [TX[>e :NONQgƖSODё{t 2bk NckS_zNI{DёX[>e^?eΘi ZWcN*NW,g&7b{tvSR QgƖSO(WnxO)Rs NNON Ym_l?e^Ǒ-Qhttps://zfcg.czt.zj.gov.cn lQ^vяgQgƖSODёzN'`X[>e-Nh)RsvMRc N SN\nDёN[gX[>kb'YX[USI{e_vcNW,g7b_7bL~{X[>kOS0 )Rs?eV{Sute teKNew Ym_lw?e^Ǒ-Q fel gQgƖSODёzN'`X[>e-NhlQJT QgƖSOS cNlLgeĉ[vX[>k)RsRpgؚ NPvcNW,g7b_7bL~{X[>kOS0 N zN'`X[>e zN'`X[>e /fcQgƖSO[nDёϑ(W200NCQN N+T NDёne(W6*NgN NvDё Ǐbbhe_ Ǒ(u~TċRlۏLċR 9hncċR~gbOnx[X[>eLvNylQ_X[>ee_0 NǑSzN'`X[>evDё ^X[>eNW,g7b_7bL N_LlX[0 QgƖSO9hncDёn`QTaNGNl?e^ NbzN'`X[>eR aNGNl?e^[8hv^ NbSQNQQg@\ SQNQQg@\#~~hQSQgƖSODёzN'`X[>e]\O SR Nkg~~N!kbh S9hnc[E`Qf0^gb4Ne~~bh0SQNQQg@\SYXbSQQgNCg gR-N_Nt~~0 zN'`X[>e;NAm zSbSQNQQg@\bSvQYXbvSQQgNCg gR-N_S^bhlQJT~^ċh~ Ǒ(u~TċRl[&{TW,gDeLv^[YlQJT ċhǏ zS~YvYSNvcwlQJTe_v QgƖSO^N-NhL~{ĉv[gX[>kOSaNG ND -N_Onc-Nh~gT[gX[>kOS RtDёlQKb~-NhL6e0RleQDёRt[X[Kb~T TQgƖSO_wQ[gX[>kf aNG ND -N_ncdkeQ&0 ~TċRlvċRchTċRhQvwQSOn u_[‰0lQck0yf[vSR ~TQQgƖSODё[hQ'`06ev'`0ё:gg/eQ z^I{V } [L~vR6R TchSRe{t /fmSQQgWB\ZQΘ^?e^ ~bQlOR)Rv RRQgƖSO~NmSU\v͑>Nc0TaNGۏNekR:_[QgƖSODёX[>eve8^{tTvcw ^zePhQQgƖSODёX[>e{tchHh [QgƖSO_zvL&7bS[gDёX[>e`Q[eR`{tTc[ gR SeSsT~ckDёX[>e-Nvݏĉ0 N OSDёX[>esX0W,gX[>k&7b_7bLR'Y[QgƖSO~NmSU\vё/ecR^ QgƖSO[gDёX[>eNS TgNlLĉ[vX[>k)RsRpgؚ NP v^[gTQgƖSOlQ^;mg0[gX[>k)RsgegbL`Q _~rzS cGSё gR % o}YvDёX[>esX0 N ĉDёX[>e z^0QgƖSOnDё(WW,gX[>k&7bRt[gX[>kbǑSzN'`e_X[>e GW\O:NQg~͑'YQV{Ny 1uQgƖSO~Nm~~[L N$NlQ_ l;NQV{ z^nx[0QgƖSO[gDёX[>e^fnxDёn`Q0Dёĉ!j0X[>egP0DёX[>ee_I{ } b_bQT baNG[8hYHh0 V %NgYDёX[>eݏĉݏ~L:N0QgƖSO~Nm~~EQRƋQgƖSODёX[>ev͑'`T'}'` %Ne [DёX[>eǏ z-NSs z^ N0RMO0aX[>eI{saSeNNte9e~ck [mZݏlݏ~v yN gsQgYT# nxOQgƖSODёX[>e{t]\OS_[He0 DN 1.͂WSSQQgƖSODёzN'`X[>e{tfLĉ z 2.͂WSSQg~DёzN'`X[>eYXb3uh 2022t^6g e DN1 ͂WSSQQgƖSODёzN'`X[>e{tfLĉ z ,{Nz ;` R ,{Nag ,gĉ z(uNQgƖSO(WOQg~~~e8^Џ%{t~9vMRc N ~QgƖSOx$R0Rg \fenDёǏl;NQV{ z^ ǑSzN'`X[>eve_ nx[L:ggۏLDё[gX[>e0 ,{Nag ,gĉ z@byzN'`X[>e /fcQgƖSO[nDёϑ(W200NCQN N+T NDёne(W6*NgN NvDё Ǐbbhe_ Ǒ(u~TċRlۏLċR 9hncċR~gbOnx[X[>eLvNylQ_X[>ee_0 NǑSzN'`X[>evDё ^X[>eNW,g7b_7bL N_LlX[0 ,{ Nag QgƖSO9hnc[EDёn`QTTaNGNl?e^ NbzN'`X[>eR kXb 0͂WSSQg~DёzN'`X[>eYXb3uh 0DN2 TaNGNl?e^[8hv^ NbSQNQQg@\ SQNQQg@\#~~hQSQgƖSODёzN'`X[>e]\O SR Nkg~~N!kbh S9hnc[E`Qf0^gb4Ne~~bh0SQNQQg@\SYXbSQQgNCg gR-N_Nt~~0 ,{Vag QgƖSODёzN'`X[>egPN, NǏ5t^+T 0zN'`X[>eDё0RgTNYN6*NgN Nnv SN(WS-NhL~X[ FO~Qg~NmT\O>y>yXTNh 'YO NRKNNN N>yXTNh Ǐ N~X[)Rs NNON Ym_l?e^Ǒ-Q lQ^vяgQgƖSODёzN'`X[>e-Nh)Rs &TR^(WDёX[>e0RgKNew5*N]\OeQ\X[>k,gё0)Ro`RVW,gX[>k&7bv^͑enx[DёX[>ee_0 ,{Nz b h ,{Nag SQNQQg@\~~_U\QgƖSODёzN'`X[>e]\O ^ǏSQNQQg@\bSvQYXbvSQQgNCg gR-N_S^bhlQJT0bhlQJTQ[SbbhUSMO Ty0bhyv0bhNDevL/fcV gFUNL0N6RFUNL0?ePĄL0W^FUNL0QQgFUNLI{8T6elQOX[>kvё:ggNS?eV{'`L SR N^&{TN NagN N (W͂WSSQ gR/e:gg N Ol_U\~%;mR Q萡{t:g6RePhQ wQ g:_vΘic6RR я3t^Q(W~%;mR-Ne͑'YݏlݏĉU_S ͑'Yݏ~NN N v{ċ~0RN[hQ -NVNlL Nt^^~TċN^0RB~SN N0 ,{ Nz b h ,{kQag zhL^S_(WbhlQJTBlcNbheNv*bbkeMR N[\QNb__\bheNc[0Wp [\QN N^RvbhLlQzSUSMO#N~{z0 ,{]Nag zhLNh cbhlQJTĉ[veS0WpNbheNe ^Q:y 0cCgfN 00 gHeNNS 0zhDgb N cgqBl[\vbheN \\Ob6eYt0 ,{ASag (Wbh*bbkgQ gHebhN g2[SN Nv ~T_Rgؚ:N-NhP N gHebhNS g1[v Y動bhNbN)Rs:NNlLĉ[vX[>k)RsRpgؚ NPv Rnx:N-NhP N &TRbheHe0 ,{Vz ċhhQSRe_ ,{ASNag ~TċRlvċRchTċRhQvwQSOn u_[‰0lQck0yf[vSR ~TQQgƖSODё[hQ'`06ev'`0ё:gg/eQ z^I{V } [L~vR6R TchSRk)Rs vcS fDёX[>eHev0bhN-NX[>k[Et^)RsbNgؚ:NWQ

k[Et^)Rs/WQ

eLvX[7ĉ!j0Џ% gRR0Q萧c6R4ls^I{0chN-NVNlL͂WS/eLbvsQ:ggcOvvsQpenc:NOnc wQSOSbX[7>kĉ!j0 Nos`Q0 *bbk Nt^^+gbhLvX[7ĉ!j`QWQR10R0NbhNcOv-NVNlL͂WS/eLQwQvt^^LvX[>kYOT7>kYO`Q/}R [SNbhNۏLc T c Tgؚ_10R kMNON*NMO!kQ0.5R v0Rcb[:Nbk0 *bbk Nt^^+gbhLv No7>ks`QWQR5R0NbhNcOv-NVNlL͂WS/eLbvsQ:ggQwQvvsQpenc:NOnc No7>ks(W1.5%+T NQv NcbR kǏ0.1%MNO0.2R v0Rcb[:Nbk0 ,{ASVag L/eQ z^ch S fDёX[>eLv[QN0QQg7>kv/ec z^0chN-NVNlL͂WS/eLcOvvsQpenc:NOnc wQSOSbmQ7>kYOTmQ7>kkO`Q0 *bbk Nt^^+gbhLvmQ7>kYO`QWQR10R0NbhNcO-NVNlL͂WS/eLQwQv Nt^+gLvmQ7>kYO [SNbhNۏLc T c Tgؚ_10R kMNON*NMO!kQ0.5R v0Rcb[:Nbk0 *bbk Nt^^+gbhLvmQ7>k`S;`7>kvkO`QWQR5R0NbhNcOv-NVNlL͂WS/eLQwQvt^^LvmQ7>kkO [SNbhNۏLc T c Tgؚ_5R kMNON*NMO!kQ0.2R v0Rcb[:Nbk0 ,{Nz _h0-Nh ,{ASNag SQNQQg@\bSvQYXbvSQQgNCg gR-N_~^5NSN NUSpeNXTvċh~ ċh~^%NeKb~0 ,{NASag -NhL_hb N c-Nh)RsgbLv Smя Nt^͂WSSQgƖSODёzN'`X[>evbhDeYXb3uh 3uUSMO______Qg~NmT\O>ylN>y Kb:gSxnDёX[>eL&S9hnc 0sQNR:_QQgƖSODёX[>e{tvc[a 0 ~bQg~NmT\O>y N$NlQ_ l;NQV{Q[ \bQgnDёqQ______NCQ vQ-N DёX[gR+R:N____NCQX[g6*Ng0____NCQX[g1t^0____NCQX[g2t^0____NCQX[g3t^ Ǒ(uzN'`X[>ee_ nx[L:ggۏLDё[gX[>esYXb͂WSSQNQQg@\~~[elQ_bbh bQg~NmT\O>y\%Nyvz t^ g eaNG ND {t蕡[8havz t^ g eaNGNl?e^avz t^ g e͂WSSQNQQg@\avz t^ g eYlQg~NmT\O>ycNYXb3uheD>yXTNh OQfNbPge0 "VZfhnprtͽugQC-+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ,OJPJaJ,CJ,OJPJo(aJ,o(9B*ph===CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq tvz|~Ϳyk]G9+CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ   ǹrQ49B*ph===CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq AB*ph===CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq nHtH9B*ph===CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 2 : F t x z | ~ ڽ|z]@#9B*ph===CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq 9B*ph===CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq 9B*ph===CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq o(CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ IB*ph===CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq mH sH nHtH9B*ph===CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq IB*ph===CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq mH sH nHtH T z ´xfXJ<,CJ OJPJQJ^Jo(aJ @CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$o(PJo(nHtHIB*ph===CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHfHq mH sH nHtHz J L X Z ŷlUG9+CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ ,CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,CJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ \CJ OJPJQJ^Jo(aJ . 0 v Dǫ{jN6!(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHfHq \!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHfHq \6CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHfHq \6CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHfHq \ DF`bh 26վjW@-$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ 68j| нlYF5$!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ (B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ n:<>Bǭ~kVA,)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\%CJ OJQJ^Jo(aJ 5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\ \ǵmR7!+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ )CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\ ,.PTθv[="4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH ɷ{`M6(CJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ fHq ,B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ #CJ OJPJQJ^Jo(aJ nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH 26ӷ{eK52B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\6B*phCJ OJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\CJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B`dflϹs]E/*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\.B*phCJ OJQJ^Jo(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\.B*phCJ OJQJ^Jo(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\.B*phCJ OJQJ^Jo(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\ 468>@lnӿwiS='+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\ ͿwaSE7'CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ CJ OJPJQJ^Jo(aJ +CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH "$&68>BϿqS='*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\/CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$@mH sH nHtH'CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$@nHtHCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$@/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH BNϷmWABB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH_H\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\5B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *nHtH\-B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KH\*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\ l | ǩ}[E*4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH_H\CJ OJPJQJ^Jo(aJ :B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\2B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\| 4!6!>!"""""""ӵt_N9(!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\!CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\/@/ͫwaF0+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH_H\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\@/L///////0ǬoYC-+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH_H\4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH_H\00F0H0p0r00000ӽ{eC-*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5\BB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH_H\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH 0P111112F2l2p2˵}gI3'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH_H\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH p22222222 33ӱ}bL31CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH0B*phCJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH_H\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH 33>3@3L3b3d3f3h33DZyeO;%+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH'CJ OJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH_H\+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH_H\ 33333333333ӽnT:0o(mH sH nHtH3CJ$OJPJQJ^Jo(aJ$KHmH sH nHtH_H3CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,KHmH sH nHtH_H!CJ o(aJ 5mH sH nHtH\/CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH 333334444ŢhQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]444&4(4*4.40444Ѯ]F/-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]4456\6`6|6~666ŢhQ.-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]6666666$7(7ŢhQ.-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H](7l7n7p7o(EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]"XZh~aXOF d$If d$If d$If$$If:V 44l44l0\#0-!55$If d$If da$$G$;2 d$If$$If:V 44l44l0x\#\-8!55 55da$$WD`$Ifi]I5da$$1$WD`$Ifda$$1$WD`$If da$$$If$$If:V 44l44l0-\#0-!55da$$WD`$If9$$If:V 44l44l0\#0!5F5da$$WD`$Ifda$$1$WD`$If da$$1$$If da$$1$$Ifv x z | ~ zu[dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$a$$a$$m$$If:V 44l44l0\#!5\# a$$$If L Z 0 FbGG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dWD`'d[$\$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dWD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`Fb8<kPG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$`G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD` dWD`" & FdG$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD` dWD`<eE dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`&dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$`G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$`68@nync[SWD`WD` dWD` dWD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dWD` $&8U+dXD2YD2a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`%dXD2YD2a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$XDd9a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$ VD^WD` VD^WD`d dWD` 6!""lG%dXD2YD2a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$(dXD2YD2G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`(dXD2YD2G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`"dXD2YD2G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$ dXD2YD2G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$"#F$$%%b8)d[$XD2\$YD2G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WDs`s)d[$XD2\$YD2G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WDs`s dXD2YD2G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$&dXD2YD2G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`+dXD2YD2a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`%%%%&0'dB"dXD2YD2G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$(dXD2YD2G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`%dXD2YD2a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$)d[$XD2\$YD2G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$WDs`s#d[$XD2\$YD2G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$0''())*b:(dXD2YD2G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`(dXD2YD2G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`(dXD2YD2G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`%dXD2YD2a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$(dXD2YD2G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`*f+.,,-l._7(dXD2YD2G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`(dXD2YD2G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`(dXD2YD2G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`(dXD2YD2G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`(dXD2YD2G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`l..@///0wJ,dXD2YD2G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD0~^~WD` dXD2YD2G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$ dXD2YD2G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$ dXD2YD2G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$%dXD2YD2a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$0H0r0012oB,dXD2YD2G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^WD` dXD2YD2G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$ dXD2YD2G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$ dXD2YD2G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$,dXD2YD2G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD0~^~WD`223@33333SECA VD^WD`,dXD2YD2G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^WD`,dXD2YD2G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^WD`%dXD2YD2a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$,dXD2YD2G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$A$VD^WD`3333333C$$If:V TT44l44l0!0 "! 5 5|a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifda$$da$$34444 a$$$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$Ifa$$1$$$9D $$If44(4*4I8/ a$$$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V TT44l44l0!\ p"!  5 555*4042444/$$If:V TT44l44l0!\ p"!5 555 a$$$Ifa$$1$$$9D $$If4456^6kZa$$1$$$9D $$Ifq$$If:V TT44l44l0$ !"!5!#d a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$If^6`6~66}la$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifq$$If:V TT44l44l0?!"! 5!6666wfUa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V TT44l44l0#!0 "!!5 5|666&7wfUa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V TT44l44l0#!0 "!!5 5|& <<66 &7(7n7p7womda$$$$If:V TT44l44l0#!0 "!!5 5|5 0. A!#"$%S2P0p18666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh?@ABCDE F<"%0'*l.02334*444^666&7p7FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`7$*{$ Calibri-([SOG.[x @Times New RomanG.[x @Times New RomanA4 N[_GB2312N[Yeck\h[{SOArial Unicode MS- |8ўSOv"/fLkv"/fLk Qh߬GᬦGY\(!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[P)$P{2{ z0( * 3 ? commondata,<eyJoZGlkIjoiYzQ5M2MxN2ZkZGJlMjUwZjViYmZiZTIxZTMwMzc0ZTgifQ==@