ࡱ> ~ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry FCn@SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocumentq Oh+'0  (08@QN萞RlQSjyfNormalv"/fLk2@6O@4R4@2Cn@8Sh m=WPS Office_11.1.0.14036_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+,HPXhpx jjjk 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.14036$4DB3B090BFA646DA987A05F2E6D2B0EB_130Table6Data 'WpsCustomData P0KSKSqb 4h v6$h9F4^'J5l5:65, DN ͂WSS2023t^^Riruu:_6RMQu HQSbTe ]\O[eeHhՋL _Bla?z N0[evvTaIN V~\ugrNؚ(ϑSU\ NpeW[S9ei:N_ Re[UMQue_0ĉ!j{Qk:W[L;NǑ-uׂ[eMQu "?e cgq Ym_lwcPuׂeRhQ ~NeRce{Q7b[LaNG?e^Ǒ-uׂ[eMQu S"?ehQeR MQu]\O1u{Qk:W7bL~~MQu b1uaNG2uXTb-pN gR,{ Ne;NSO cO gR0hQb^(upeW[\ugr^(u|~ [sMQu{tpeW[S0 N0[eQ[ N [e;NSO(Sbĉ!j{Qk:WTce{Q7b) 1.ĉ!j{Qk:W0ĉ!jhQvLu[S 0Ym_lw\uy{Qk:Wĉ!jhQ 0YmQgrS0202209S 02023t^\O:NǏ!ng agN NwQYba?a N:_v-N\ĉ!j7bS\O:Nce{Q7b{t0ĉ!j:W^S_~{bfNDN1 v^cN0RaNGYHh0 2.ce{Q7b0*g0Rĉ!jhQvvQN{Qk:W7b0 N [euy ؚu'`yAma0SDu0*sv0\S R}QuI{4y:_6RMQuuyhQ萳~eQ HQSbTe VDN2 0 N uׂǑ- 1.ĉ!j{Qk:W0LN^:WǑ-V[Tl[ybvuׂTyDN2 0 2.ce{Q7b0ce{Q7bvuׂ1uaNGNl?e^ ۏeQ ?eǑN - }Q;S Ǒ-0R\uy{Qkϑ^8^\vaNG SN0R͂WSSQNQQg@\3u0 3.uׂPY09hnc͂2cS0202101SeN 0sQNpSS͂WSS2l͑'YRiru`^%`Hhvw 0v gsQBl SQNQQg@\9hnc[E Ǒ-N[vuׂ\O:NPY :NQ\irDjm9 n.mplv gHeQuׂSeP`~aNGO(u0 V MQu gR 1.ĉ!j{Qk:W0LMQu0 2.ce{Q7b0/ecMQu gR;NSOYCQS {Qk:W7bLMQu0aNG2uXTb-pN gR,{ Ne;NSOI{[eMQu0 N uׂǑ-eR~9 1.eRTy0SDu0ؚu'`yAmaI{4yDN2 0 2.eRhQ02023t^^uׂ~9eRUSNSgq Ym_lwcPuׂeRhQ DN3 0 3.eRpeϑ0ĉ!j:Wuׂ~9eRpeϑN Ymgr -N HQSbTe !jWW:NKm{W@x ؏~T;NSO Nbvt^^MQuR0MQu z^0cPMQuBRϑ0\uyr{Qϑ0N0Whupe0MQuHegI{V }8h[0 4.eR~90ĉ!j:WeR~9=eRhQeRpeϑ0eR~9~ǏaNGR[~ N[8h 0aNG~ N[8hT؏cN~(PgeDN5 vzT bSQN0"?e蕡[8hg~nx[0aNGNl?e^Ǒ-uׂ(uNce{Q7bv cO ?eǑN - }Q;S -NvǑ-Q S"?eNNhQeR0 5.eRe_0ĉ!j7beRDё[LHQMQuT~{ve_ R3!k~{1-5g06-10g011-12g N*NhTg 11-12geR~9!kt^ NJSt^^~{ Ǐ Ym̑R - Ymgr - HQSbTe (W~3ueRDё0uׂǑ-eR~91uS"?ebNbb ~aNG Q1uaNG Nb~eRvĉ!j7bb(u0 mQ MQu gR~9 ĉ!j{Qk:WI{L_U\MQuv9(uLbb ce{Q7bI{1uaNG2uXTb-pN gR,{ Ne;NSOcOv gRv 9(uN1uaNGbb NS0MQu gR~9S"?eO9hncwS Nv2uDё ckOeR~aNG02023t^RMDёN 0͂WSS͑'YRiruu:_6RMQu?e^-pN gRDё{tĉ[ 0vw͂Q020180199S :NW@x v^9hncDh6 2023t^aNGMQu gR~9ϑSRMhKm{ DёN g:Sv aNGL㉳Q0 N0fnxTeL# N [e;NSOL# 1.ĉuׂǑ-0ĉ!j{Qk:W^S_ cĉ[Ǒ-0O(uQNQQgybQTbwAQO(uv͑'YRiruu:_6RMQuuׂ0ĉ!j{Qk:W;NǑ-uׂNP(u %NyPVSuׂ0 2.ĉuׂ{t0MQu[e0ĉ!j{Qk:WTaNG2uXTb-pN gRv,{ Ne;NSOZP}Yuׂv{t]\O 9hncuׂvX[PagNR{|>en0RQ{bQgI{-N [gvX[uׂ g wuׂvO(g MQuׂVOX[ NS_bǏg buׂb^0 Te ^ cgqV[TbwRiruu:_6RMQuRBl [,g:Wb gR:W7bQvRirv^uy c z^[eMQu0%NyaNGTNSuׂeRvĉ!j{Qk:WcOuׂSsNSuׂeRvĉ!j{Qk:WNaNGSuׂsav OlOĉ%NYt0 3.%Nf:yMQu4ls^*g0RBlv ^9hncMQuċN~gSeۏLeMQbteMQueHh0 N aNGL# 1.ĉuׂǑ-0aNGNl?e^^S_9hnc:SRiry{|SvQpeϑyf[Tt6R[Ǒ-R [cNN#Ǒ-QNQQgybQTbwAQO(uv͑'YRiruu:_6RMQuuׂ0 2.OuׂAmX[PY0TaNG^S_MYN,gaNG{Qkĉ!j0 gRĉ!jv^vQ{0QgI{QY0(W2024t^6g30eMR S~yAvQ^Qυ0QQ N:NTaNG cOfX[ gR0 3.=[:_6RMQu]\O0aNGR[e\LRir2u^\0W{t#N _{OlO]\OcۏvNXT ORϑT"?eDёO ~~ZP}YMQuI{Rir2u]\O :_6RMQuRiruuvSOMQu[^8^t^Oc(W90%N N ^MQ\uyMQu[^0R100% MQubSOTmc2uNXT02uXT cOMQu gR0YXb,{ Nev ^S_~{YXbT T v^bSQNQQg@\YHhkXQDN4 0 4.O2u]\O~902u]\O~9SbuׂeR9(uTMQu gR~90aNG^S_bRir2u]\O~9~eQ"?e{ N~ N~9 Nv ^S_9hnc]\O=[ N_*bYu0*c(uS"?e Nv2u]\O~90 5.e\Lv{L#0vcw[e;NSOĉ!j{Qk:WTaNG-pN gR,{ Ne;NSO ZP}Y HQSbTe 2uOo`U_eQ]\Onx[N T]\ONXT \O:NaNG[8hNXTkXQDN4 SeۏeQ peW[\ugr^(u|~ v 2u{t !jWWg w0[8h t^^MQuR 0 ~9eR I{ HQSbTe gsQQ[ SecNDN5 aNGĉ!j{Qk:W HQSbTe DёeR3uGl;`h T ?eǑN - }Q;S Ǒ-vuׂShyTǑ-T T b͂WSSQNQQg@\ N\O:NDё NSvOnc0T|NHYR 0577-688183090 N ;N{L# 1.LNv{L#0SQNQQg@\ZP}Yb/gc[0NRvcw0penc~I{]\O0 2."?eOL#0S"?e@\ZP}YS~"?eO0~9O(uvcwI{]\O0QN0"?eS9hnc]\O[g NeR~9 SR NkJSt^ N\NN!k0 DN1.͂WSS;NǑ-uׂLMQu{Qk:W:_6RMQubfN7h_ 2.Ym_lw͑'YRiruu:_6RMQuuׂvU_ 3.Ym_lwcPuׂeRhQ 4.aNG[8hNXT0-pN gR,{ Ne;NSOb2uXTOo`h 5. aNGĉ!j{Qk:W HQSbTe DёeR3uGl;`h 6.2023t^aNGMQu gR~9ϑSRMh DN1 ͂WSSĉ!j{Qk:W;NǑ-:_6RMQuuׂۏLMQu vbfN7h_ :NR[ZP}Y,g:W͑'YRiruu:_6RMQu]\O sbY N N0OlOĉǑ-uׂ0MYN,g:Wĉ!jv^v}Q;Sb/gNXTTuׂPX[agN ^zw[[tevuׂǑ-0O(uU_0@b-uׂ NPpNPVS0 N06R[T[e,g:WRir:_6RMQueHh OMQu[^0R100% MQubSOTe_bV:_6RMQuuׂeRDё v^cS 0-NNSNlqQTVRir2ul 0I{l_lĉYZ0 ,gbfN1u3u{Qk:WlN~{ N_NN0NN1ubNOX[ SYNN1uaNGQN;N{YHhX[ch0 bN lQz be t^ g e DN2 Ym_lw\uy͑'YRiruu:_6RMQuuׂvU_ uyuׂTySDu*sSDuOWmp;mׂ *sSDuOWTbuׂ *sSDu/W0AWNNmp;muׂ *sSDu/W0AWNNTbuׂ [rSDu/W0AWNNmp;muׂ*sv*sv;muׂ\S R}Qu\S R}Qu;muׂؚu'`yAma͑~yAmaukH5+H7 NNmp;muׂ DN3 Ym_lwcPuׂeRhQ uׂ Tyc[NyOO(uNxl[#NT|5u݋2uXT Oo`Kb:gSxNSx l,ghaNGvz ǏYm?eS~͂WSSQNQQg@\HYR0 DN5 aNGĉ!j{Qk:W HQSbTe DёeR3uGl;`h {Qk:W Tyl[NhNT|e_{Qk \uyuׂ{|WLǑ-USNCQ/ml b4YN Ym_lwcPuׂeRhQCQ/ml b4YN [EO(upe (ml/4YN 3ueRё3ueRvgNaNGa v z e g t^ g e DN6 2023t^aNGMQu gR~9ϑSRMh ^SaN GϑSchF0WL?eby s^eCSs| {Qk:W7bpe+Tce{Q7b u*sX[hĉ!jvQN\uyX[hpe ~NlS:N*sS_ϑ/f&Tn gV[v gR{Qk7bv:W@b S勄vagN`Q9hncaNG2uOo`U_eQYm̑R- Ymgr gsQ!jWW-N [sMQuOo`S{tv[b`Q/f&T g[cNN(W gRp Ns v^ NsSbaS O)R gROċROnc90SN N_15R 60-89_10R 30-59_5R 29SN N_0R0120SN N_20R 60-119_15R 30-59_10R 29SN N_5R015000SN N_15R 5000-14999_10R 2000-4999_5R 1999SN N_0R060000SN N_15R 30000-59999_10R 10000-29999_5R 9999SN N_0R010 g gRp NbyT5R 20Q{0QgI{QY[Y nuׂX[P10R 30/f&TMYNaNG{Qkv9SMv2uirDSbmko0Ǒ@hV02b g0Si0Ǒ7h{0Ǒ@hV0VR]wQ0WYI{ 5R L`SbR R}Y10R 0N,5R 0]0R N!c0/f5R &T0R 0123l*sS_ϑ c(uNaϑ\uy.lx clϑv^ϑUSMO 14Y*s:N1*N*sS_ϑ0 cX[hϑb{1004Y*svS_N154YvY[r0304Y[r0250S02500S[y0   PAGE \* MERGEFORMAT - 6 - PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - PAGE \* MERGEFORMAT - 14 - 6:JXlM25B*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$5 *nHtH\4B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,@KHnHtHB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH-B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5 *\-B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5 *\$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ,B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,@KH  0 V x çkK/6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH ĥcD!DB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\*KH *nHtH\DB*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\*KH *nHtH\*KH *nHtH\*KH *nHtH\6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH & 4 < > ܹz^>"6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH*KH *nHtH\DB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\DB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\> B F ãgG$DB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH  ĤlM.*KH *nHtH\*KH *nHtH\6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH*KH *nHtH\ . 2 X \ ` b f çkK/6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtHf h v x | ġeE)6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtHDB*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\*KH *nHtH\6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH ãkK/6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH > @ ῟}]A%6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtHBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*@KH *mH sH nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtHBB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*@KH *mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*@KH *nHtH@  & ( B D z ߿aA!>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH*KH *nHtH\*KH *nHtH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtHz çeF'*KH *nHtH\*KH *nHtH\DB*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\*KH *nHtH\6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH ܼlL4.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtHDB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\ $*@BD߼`D,.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtHDB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtHDRTb߿|`@DB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtHDB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH:>B^pçkK/6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH BDã`@$6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtHDB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtHDHRTXZ^`ãgK+>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH`dj|,.çkK/6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH.024@Bཞ{X8>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtHDB*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\DB*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\*KH *nHtH\DB*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\*KH *nHtH\\9DB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\DB*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\DB*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\*KH *mH sH \DB*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\4B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5>*KH *\DB*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\LVjlz|Ĭx\<>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH*KH *nHtH\| $ܽ{[;DB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH*KH *nHtH\DB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\*KH *nHtH\DB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\$2468BHLTcK/.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH*KH *nHtH\DB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\*KH *nHtH\*KH *nHtH\TXbhlpr˯{cG/.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtHàlP86B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtHDB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH"&*,08>B˳cC'6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *BFJLP\`ln˳_G+6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nàeM1.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH*KH *nHtH\DB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH 0˯{cG/.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH06˳mJ+*KH *nHtH\DB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\DB*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\DB*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH46PëpP0>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtHDB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtHdfxܼyY9DB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtHDB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtHDB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\x|ãoO/>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH.B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH6B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH>@RTfã]:>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtHDB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\DB*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\DB*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH"$&*,߼|aF/-B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *\5B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *nHtH\5B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *nHtH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtHDB*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5>*KH *mH sH nHtH\>B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KH *mH sH nHtH,.06fhjϷs_C'7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH ׻eG+7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* *mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ * JLNRTV`z~ͱ|hM65B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *nHtH\-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *\5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *nHtH\'B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ *7B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ *mH sH nHtH'B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ * 5o(\7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH*B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* * ~Ѷt\H4/B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *\-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *\5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *nHtH\-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *\-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5 *\ J L N b f ӿgS;''B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ * !!x!z!|!Ϸs[G3/B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH/B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH |!!!!!!!""("@"ӿgS;''B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ * @"B"D"N"r"z""""""ӻ{gS;''B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH """"##"#$#D#H#J#ӻkW;7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *nHtH J#L#P#R#T#z#|###׻eG):B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH=B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5 *mH sH nHtH\=B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5 *mH sH nHtH\/B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ *nHtH7B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ *mH sH nHtH'B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ *'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *###########ïs_K3'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH #########$$ӿ{gO;''B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH $$$$$($,$.$8$<$F$H$X$ӿo[G3'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ */B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ * X$\$j$l$$$$$$$$$ïs_K7#'B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ *'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ *'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ * $$$$$$$$ǨlO29B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH *nHtH\9B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH *nHtH\9B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH *nHtH\=B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5 *mH sH nHtH\=B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5 *mH sH nHtH\7B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ *mH sH nHtH7B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ *mH sH nHtH$$$$$$%%%̶~bF*7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH+B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH *+B*phCJOJPJQJ^Jo(aJKH *9B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ5KH *nHtH\%%.%2%P%R%T%Z%b%ǫsW;7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHb%f%%%%%%%%ǫsW;7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH%%%%%%%%%ǫsW;7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH%%&&&@&B&R&V&ǫsW;7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtHV&X&Z&`&b&&&&&ȬnO1:B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,H* *mH sH nHtH=B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*H* *mH sH nHtH=B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5 *mH sH nHtH\=B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,5 *mH sH nHtH\7B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ *mH sH nHtH7B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ *mH sH nHtH'B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ * B*pho(&&&&&&&&åiK'FB*phCJOJPJQJ^Jo(aJH*@(KH *mH sH nHtH_H:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtH&&&&&&''ß]?FB*phCJOJPJQJ^Jo(aJH*@(KH *mH sH nHtH_H:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtHFB*phCJOJPJQJ^Jo(aJH*@(KH *mH sH nHtH_H:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtHFB*phCJOJPJQJ^Jo(aJH*@(KH *mH sH nHtH_H:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtH' ''' '$'&'0'Ὗ{]9FB*phCJOJPJQJ^Jo(aJH*@(KH *mH sH nHtH_HFB*phCJOJPJQJ^Jo(aJH*@(KH *mH sH nHtH_H:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtHFB*phCJOJPJQJ^Jo(aJH*@(KH *mH sH nHtH_H:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtHFB*phCJOJPJQJ^Jo(aJH*@(KH *mH sH nHtH_H:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtH0'2'6'8'@'B'F'L'۽{W9:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtHFB*phCJOJPJQJ^Jo(aJH*@(KH *mH sH nHtH_H:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtHFB*phCJOJPJQJ^Jo(aJH*@(KH *mH sH nHtH_H:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtHFB*phCJOJPJQJ^Jo(aJH*@(KH *mH sH nHtH_HL'N'R'T'\'^'b'd'ß{W9:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtHFB*phCJOJPJQJ^Jo(aJH*@(KH *mH sH nHtH_HFB*phCJOJPJQJ^Jo(aJH*@(KH *mH sH nHtH_HFB*phCJOJPJQJ^Jo(aJH*@(KH *mH sH nHtH_H:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtHd'n'p't'v''''åkM17B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ *mH sH nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtH7B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtH:B*phCJOJPJQJ^Jo(aJH* *mH sH nHtH'''''(((_H%EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]4B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,mH sH nHtHEB*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,6>*KHmH sH nHtH_H]7B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ *mH sH nHtH(((( ("(&(((ŮhE.-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]((0(2(B(J(R(T(~(ŢdM*EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]<0J"B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH_H<0J!B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]~(((((((((ŦpM65B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*nHtH]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]<0J"B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH_H<0J!B*phCJOJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]((((((((((ͶqZC,-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*nHtH] ((((((((((Ѻu^G0-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] ((((((((((Ѻu^G0-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] ((((()))))Ѻu^G0-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] ) ) ))))))))Ѻu^G0-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] )) )")$)&)*),).)0)Ѻu^G0-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] 0)2)4)6)8):)<)@)J))Ѻu^C$=B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH]5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*nHtH]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] ))))Z*\*f*h*dE&=B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH]=B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH]=B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH]=B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH]=B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH]=B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH]=B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH]h***********žx\I&EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]$B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ,7B*phCJ,OJPJQJ^Jo(aJ, *mH sH nHtH7B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ *mH sH nHtH7B*phCJ OJ PJ QJ ^J o(aJ *mH sH nHtH B*pho( B*pho( B*pho(5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*nHtH]=B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH] ********ŢhE.-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]****+++$+ܹ\E"EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]$+&+4+6+F+H+x+z+ŢhE.-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]z++++,,,,,àr[8!-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]IB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*@KHmH sH nHtH_H],$,&,:,<,N,P,ܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]P,b,d,z,|,,,,Ţ\9EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H],,,,,,,,ܹ\9EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H],--,-.-H-J-j-ܹ\9EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]j-l-------ܹs\9EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-..x.z....ܹ\9EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]........Ŧ`==B*phCJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]=B*phCJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*].........Ţt]F/-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]..........ѺiR;$-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] ......////Ѻu^;$-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] / / ///////////Ѻu^G0*# B*pho( o(nHtH-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] ///////////0 000000H0J0T0V0X0Z0\00000000½ B*pho(CJaJ CJaJUCJaJ CJaJUCJaJ CJaJUCJaJ CJaJUCJaJ CJaJUCJaJ CJaJUo(o(Uo(Uo(o(UCJUCJUCJOJQJaJCJUZ\p \9#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`!da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`$da$$A$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$^WD`da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$ h sP#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`h x @ ( sP#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`( D TsP#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`T.BvS#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`| sP#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`6sP#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`f@T$sP#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`#da$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`$&hqI'da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD|^|WD`!da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD@`@!da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD@`@'da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD0~^~WDp`!da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD` LNVL !z!!}tkbdh`dh`dh`dh` dha$$WD`dha$$dha$$dh+da$$A$ 8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`'da$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD|^|WD` !"#$#J#T#|### dha$$$If dha$$$If+dDXD2YD2a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`dha$$ dha$$4$` dha$$`dh`dh`######$pdXL@ dha$$$If dha$$$If dha$$$If dha$$$If-dha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD@`@$Ifa$$If:V TT44l44l<S"0 !5 5W$&$($.$:$dX dha$$$If-dha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD@`@$Ifa$$If:V TT44l44lS"0 !5 5W dha$$$If:$<$H$Z$vj dha$$$If'dha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^$Ifa$$If:V TT44l44lS"0 !5 5WZ$\$l$$pd dha$$$If-dha$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^UD]$Ifa$$If:V TT44l44lS"0 !5 5W$$$$$$$ogdha$$dhVD^WD`dhVD^WD`dhdha$$a$$If:V TT44l44l$S"0 !5 5W$$$$$4$$If:V 44l44l0"0W"5>5 dha$$1$$If dha$$1$$If+dDXD2YD2a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`$$$$$%_SG dha$$$If dha$$$If$$If:V 44l44l0C"0W"5>5 dha$$1$$If dha$$1$$If%%%0%k_S dha$$$If dha$$$If$$If:V 44l44l0"0W" p 5>5 0%2%R%d%k_S dha$$$If dha$$$If$$If:V 44l44l0"0W" p 5>5 d%f%%%k_S dha$$$If dha$$$If$$If:V 44l44l0"0W" p 5>5 %%%%k_S dha$$$If dha$$$If$$If:V 44l44l0"0W" p 5>5 %%%%k_S dha$$$If dha$$$If$$If:V 44l44l0"0W" p 5>5 %%&&k_S dha$$$If dha$$$If$$If:V 44l44l0"0W" p 5>5 &&B&T&k_S dha$$$If dha$$$If$$If:V 44l44l0"0W" p 5>5 T&V&X&b&&kid9+dDXD2YD2a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`dh$$If:V 44l44l0 "0W" p 5>5 &&&&\2)dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`$Ifr$$If:VTT44l44l06r""5r"/dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`$If&&&/dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`$If/dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`$If&&&^4)dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`$If$$If:VTT44l44l06r"F("  5F5N 5&&&/dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`$If)dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`$If&&&^4)dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`$If$$If:VTT44l44l06r"F("  5F5N 5&' ')dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`$If/dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`$If ' ''^4)dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`$If$$If:VTT44l44l06r"F("  5F5N 5' '"')dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`$If/dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`$If"'$'&'^4)dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`$If$$If:VTT44l44l06r"F("  5F5N 5&'2'4')dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`$If/dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`$If4'6'8'^4)dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`$If$$If:VTT44l44l06r"F("  5F5N 58'B'D')dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`$If/dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`$IfD'F'N'^4)dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`$If$$If:VTT44l44l06r"F("  5F5N 5N'T'^'`'{)dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`$If/dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`$If)dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`$If`'b'd'^4)dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`$If$$If:VTT44l44l06r"F("  5F5N 5d'p'r')dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$WD`$If/dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`$Ifr't'v''^R'+dpa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD` dha$$`$$If:VTT44l44l06r"F("  5F5N 5'''((("(iG!da$$A$G$8$7$1$$$$9D $5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D $5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D $5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D $5$6$3$H$$If+dDa$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$VD^WD`dh"(((2(T(((wU!da$$A$G$8$7$1$$$$9D $5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D $5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D $5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D $5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D $5$6$3$H$$If((((((((hNdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfFf!da$$A$G$8$7$1$$$$9D $5$6$3$H$$If!da$$A$G$8$7$1$$$$9D $5$6$3$H$$If((((((((}c^FfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$If((((((((}cIdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$If((((((((x^dG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfFfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$If((((((((}cIdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$If}$$If:V TT44l44l0+6 gC P| (,50*6  (((( 555 5,5X55#55 v5 Ff}$$If:V TT44l44l06 gC P| (,50*6     (((( 555 5,5X55#55 v5 Ff}$$If:V TT44l44l06 gC P| (,50*6     (((( 555 5,5X55#55 v5 Ff}$$If:V TT44l44l06 gC P| (,50*6     (((( 555 5,5X55#55 v5 Ff}$$If:V TT44l44l06 gC P| (,50*6     (((( 555 5,5X55#55 v5 Ff }$$If:V TT44l44l06 gC P| (,50*6     (((( 555 5,5X55#55 v5 Ff }$$If:V TT44l44l06 gC P| (,50*6 (())))) )x^dG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfFf ) )))))))x^dG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfFf dG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$If)))) )")$)&)}cIdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$If&)()*),).)0)2)4)x^dG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfFf dG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$If4)6)8):)<)>)@))}x^dG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfFf*dG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$If)))\*h**qda$$A$G$8$7$$$$4$5$6$3$H$$Ifda$$A$G$8$7$$$$4$5$6$3$H$$Ifda$$A$G$8$7$$$$4$5$6$3$H$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$IfdG$8$7$$$$5$6$3$H$A$$If*******trpkNda$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$a$$dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$q$$If:V TT44l44l06*6 56******++&+6+wfa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If     (((( 555 5,5X55#55 v5 Ff*U$$If:V TT4494490< U= ;)&f218u< (((( / / / / / / / /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 555i5)5l5w5= 5 5 DFfU$$If:V TT4494490 < U= ;)&f218u< (((( / / / / / / / /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 555i5)5l5w5= 5 5 DFfU$$If:V TT4494490< U= ;)&f218u< (((( / / / / / / / /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 555i5)5l5w5= 5 5 DFfoU$$If:V TT4494490< U= ;)&f218u< &# << 66< 666666 0@P`p666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pR@Rcke a$$1$(CJOJPJQJ^JmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh*PO!Pfont31+0J B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ>*X > f @ z DD`.|$TBn0x,~ |!@""J###$X$$$%b%%%V&&&'0'L'd''(((~((((())0))h***$+z+,P,,,j--....//0 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstu h ( T$!#$:$Z$$$$%0%d%%%%&T&&&&&&& ''"'&'4'8'D'N'`'d'r''"((((((( ))&)4))**6+P,.-.. //00vwxyz{|}~P G.[x @Times New6+H+z++,,,,,&,<,P,q`a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$If a$$$IfFfa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If P,d,|,,,,,,-.-wfa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If .-J-l----.z...wfa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If ..............v a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$Ifa$$1$$$9D $$IfFfa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If ..........//// /y a$$$Ifa$$1$$$9D $$IfFf a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$Ifa$$1$$$9D $$IfFfo / ////////////// 9r 9r 9r 9r &dPa$$Ff-# a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If a$$$If//////////00X0Z0000 9r 9r  9r 9r  9r 9r  9r 9r 9r 9r &dP 9r a$$ 9r  9r 9r 00a$$ Roman-z([SO?4 .Cx @Courier NewA4 N[_GB2312N[7$ [ @ Verdana7$*{$ Calibri-([SO= eck\h[{SOўSO-4 |8N[- |8ўSOA wiSO_GB2312wiSOQN萞RlQSjyfv"/fLk Qh.{hgt3m Y\(!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[0P)?2-F2TQ KH*/Kh , S BUO#AGjXJ?T~^c% n>!sE"%Q%#w%&&:(-h(jV)N*9 ,.{.#4/U 0[0#~02eU2t2i3U4,j4{67Z;8.t:{;=+? u?AP7A@AM+DLDqD?sDREDF]GwG3~H.IhJDO3Q"RpRt#T(VgZWeW0XbMYV\f]V^wb^S`-`r`(`aJb?e$fifRfjhkk%JkXkI^lLn~ndpqQ-r1rrss^0uzWuGvSC|A"}{}_~x0RGThlp0\L;i^)~ ~9o%M=wrhxh_4 s6 .`x1 \}m.E4(B mdT@j4kES VZ?'?yu V#e %XU[0*o %lfDz 78-6(8&?~j#Urg7U8Pbd|ZyW2ei ,(Qnk\-8KAUG'[r/ITub( @Ng,JDcA`^S<I) ["* @3 T> =X ;s /D H6  waj2~-!iS|'xN$Qg 2b]{O};/gtFZm$.BsS f`$ZiSnh? t!8""|"-",#Kfv#D#hT$L%a%9%PL&L H'(7x8)Z )+ +e;,N,U,4,3-5>8..R.)u.m//,V01 Jg3"355b6Z'6l7V*J7k7kU,8.;8qk8aU29=@99eK:8;C0T)?( @?m?f"@KNWAY:rAB)BPBU>C (iC}C^hD D$EpE )uFlFwG HL(I 81IQIbJLJ?AK&LSLQGEMMeMi(N;NnXNN5OIOhWOIO?P[RrepR;R_R92'SZnStSo S.TQU@`U[U%VcWVW]]y^Q^% ^K^e^88_s:j`+`>Ma`abb.bZ6,ccQKds_d~dee-.ef9mffo]f>2gVOhTGi`miJyi7iHjYjjSpk[Qk|k(l7qlFlAg m2hmGEpLWpT r,Nrd*r<7s4=scvv.wChw1wqw=eWx ^xXxIyuy0!z yszd3zzfze){%j}c>~}~U~+i% Pppq ( z0( * 3 ? (  b((e,gFh 15S" PK N@drs/PKN@Ωydrs/downrev.xmlM1k0B@FN83tKZ bH'#)s-v9w߫wbĘ@ VRLOs "eMF@`֕ 7:x̝JV`s*)Sk {,c'M7NEzzrzg!cm?mVi*6 2Nf:+$.&{dy]dSPKN@CVdrs/e2oDoc.xmlS͎0#i%P5]Zi\n,OI_ހ~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ 1[Content_Types].xmlPK N@_rels/PKN@f< 7_rels/.relsPK N@drs/PKN@Ωy "drs/downrev.xmlPKN@CV drs/e2oDoc.xmlPKYY  b((e,gFh 18S" PK N@drs/PKN@Ωydrs/downrev.xmlM1k0B@FN83tKZ bH'#)s-v9w߫wbĘ@ VRLOs "eMF@`֕ 7:x̝JV`s*)Sk {,c'M7NEzzrzg!cm?mVi*6 2Nf:+$.&{dy]dSPKN@drs/e2oDoc.xmlS͎0#4ijp?Mps0v\%όfD]͗3o;k" 㝪YE~}lӇJ|MUj!(qrl=XtCр ݚbU/CK#ywcO@߶ZG@;"nVIضQ!35'T}ۍ BԂxJ 8YB v|-.H$+B,#m:TBRp=?X nj K~[>}Jhkf$g=`ӟ1竺j@&ӥj.)$)6 [-KF́ƗU9%UsVGh_L">,Dh3w@u:_9i jh93f6`6!5GF u ]^T Hf5K0`ZuPK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F2e~"Kl`0;1 (6{PF783.#c(Y ̵W͘tT0Dlm#]ڀzgͿ0n .):&viUe6F,jY~}_G>~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ F[Content_Types].xmlPK N@(_rels/PKN@f< L_rels/.relsPK N@drs/PKN@Ωy "drs/downrev.xmlPKN@ drs/e2oDoc.xmlPKYn  b((e,gFh 20S" PK N@drs/PKN@Ωydrs/downrev.xmlM1k0B@FN83tKZ bH'#)s-v9w߫wbĘ@ VRLOs "eMF@`֕ 7:x̝JV`s*)Sk {,c'M7NEzzrzg!cm?mVi*6 2Nf:+$.&{dy]dSPKN@cdrs/e2oDoc.xmlSA0#q{"*jT!!@pqKMذ\=c'i 6xffޛvU@ 73$4kݳgkj~Ro7O{_%t`8z_.F_NY Q`EcM=[S,ECh|ɻ|B RmArqD ʈH&w۶Jm*2Ssb󗊐Kb>i9 NVhGE/P[;2Bl1Ɋ6*s!_D+?? K?v+[f}z{J+hknɏL6'B颮"jZS\˒Q@˪;c꜒908솩4'Ctpsf:9-l͆p.~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ E[Content_Types].xmlPK N@'_rels/PKN@f< K_rels/.relsPK N@drs/PKN@Ωy "drs/downrev.xmlPKN@c drs/e2oDoc.xmlPKYm P@ @ p@ @ p@ @ p @aP @ad 7=@W0P. A!#"$%SS2P0p1C09+p4,p5-p6.p70. A!#"$%*2SR2P0p1?09+p4,p5-p6.p70A .!#"$%*2SR2P0p1E090+p4,p5-p6.p7 (((( / / / / / / / /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 555i5)5l5w5= 5 5 DFfU$$If:V TT4494490< U= ;)&f218u< (((( / / / / / / / /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / 555i5)5l5w5= 5 5 DFf-#^P!!! commondata,<eyJoZGlkIjoiYzQ5M2MxN2ZkZGJlMjUwZjViYmZiZTIxZTMwMzc0ZTgifQ==@