ࡱ>  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FP;<SummaryInformation(<DocumentSummaryInformation8 WordDocumentn` !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ Oh+'0 ( 8 D P \hpxAdministratorNormalSYe@\efN18@@nT9O@[@p;@8}=WPS Office_11.1.0.14309_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA ՜.+,D՜.+,HPX www.dadighost.com 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.14309$62823F46900F42AE88E078A0EDA3B009_13$$If:V 44l44l06$r. @ $ (0TableData WpsCustomData PKSKSn` $ < %dA$hP`e$ 2023t^)n]^ \^͑YezQ!.sƖSObcP TUS ^S{|+RUSMOhQyYl01zQ!.sƖSO͂WSS"?e@\02zQ!.sƖSO͂WSS[@\03zQ!.sƖSO͂WSSupnGNl?e^04zQ!.sƖSO͂WSS^ؚ~-Nf[05zQ!.sƖSO͂WSSYVf[!h06zQ!.sƖSO͂WSSupnG,{N\f[07zQ!.sƖSO͂WSSёaNG,{N\f[YeƖV08zQ!.sƖSO͂WSSehXG,{N-Nf[ 2023t^)n]^ \^͑YeOy*NNbcP TUS ^S{|+RY TUSMOhQyYl01 \^͑YeOy*NNzf[Q͂WSSNRDnT>yOO@\02 \^͑YeOy*NNgga-NqQ͂WSSY:gg6RYXTORlQ[03 \^͑YeOy*NNĞ[^͂WSS"?e@\04 \^͑YeOy*NNsMR͂WSS \^͑YeOۏO05 \^͑YeOy*NN4TTMUl/n[NSU\ƖSO gPlQS 2023t^)n]^OyYe]\O0Oys;NN0OyYe^0^_wi!j0`?eASsOYe^bcP TUS^S{|+R]\OUSMO Y TYl01OyYe]\O͂WS-Nf[v_02OyYe]\O͂WSSupn-Nf[͂WSS Nyؚ~-Nf[ HfN:c03OyYe]\O͂WSSupnG,{N-Nf[Hڋ04OyYe]\O͂WSS,{N[\f[1gdWEu05OyYe]\O͂WSSnGR~-Nf[sc~06OyYe]\O͂WSSlzG,{N|^?QVe%fR07Oys;NN͂WSSupn,{Nؚ~-Nf[!ЏS08Oys;NN͂WSSupnGup_lf[!hfER09Oys;NN͂WSSupnG,{V\f[=Nl_10Oys;NN͂WSSupnGlq\\f[y)R11Oys;NN͂WSS[q\[-Nf[NgW"k12Oys;NN͂WSS^G,{N\f[hgSf4t13Oys;NN͂WSSёaNG,{ N-Nf[hgg14Oys;NN͂WSSehXG,{N-Nf[ _\~15OyYe^͂WSSf[u[f[!hTX[16OyYe^͂WS-Nf[NgBlU17OyYe^͂WSSLN-NI{NNf[!hs\q18OyYe^͂WSSle-Nf[͂WSSz/g-Nf[ z^tu19OyYe^͂WSSYVf[!hg20OyYe^͂WSS,{N[\f[ѐCQeg21OyYe^͂WSS,{ N[\f[1g\R22OyYe^͂WSS\t^z/gf[!hf``23OyYe^͂WSSSOЏRf[!hHYe[24OyYe^͂WSS_ln[\f[YeƖV_ln!h:SĞ\_25OyYe^͂WSS_ln[\f[YeƖVnfm!h:ShN/}26OyYe^͂WSSyrkYef[!hhSq27OyYe^͂WSS:gsQ|^?QVH28OyYe^)n]eff[!hNg+u_29OyYe^͂WSSupnG,{N-Nf[YeƖV_ln!h:S4TSfO30OyYe^͂WSSupnG,{N\f[YSfNS31OyYe^͂WSSupnGQ`lf[!hfwmq32OyYe^͂WSSupnG!nf[!hYa33OyYe^͂WSS^G,{N-Nf[4TX_[34OyYe^͂WSS^G,{ N\f[Hga35OyYe^͂WSS^G,{V\f[HofU\36OyYe^͂WSSёaNG,{N-Nf[y=Nf37OyYe^͂WSSWS[GR~-Nf[cvts38OyYe^͂WSSlz\f[YeƖV^MR!h:SĞ[ n39^_wi!j͂WSSdnGR~-Nf[SS[40`?eASsOYe^͂WSSёaNLNf[!hvS 46:<@BJLɦxa>'-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\LPTVXZfhtŸlU2EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]5CJOJPJQJ^Jo(aJ5KHmH sH nHtH\EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]0J!o(mH sH nHtH_H0J!mH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]tvz|~ܹ{`I&EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]5CJOJPJQJ^Jo(aJ5KHmH sH nHtH\EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]0J!o(mH sH nHtH_H0J!mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ܹ{`I&EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]5CJOJPJQJ^Jo(aJ5KHmH sH nHtH\EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]0J!o(mH sH nHtH_H0J!mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ܹlR/EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]3B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*\]5CJOJPJQJ^Jo(aJ5KHmH sH nHtH\-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]0J!o(mH sH nHtH_H0J!mH sH nHtH_HEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]  ĶjG0-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]3B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*\]5CJOJPJQJ^Jo(aJ5KHmH sH nHtH\-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]0J!o(mH sH nHtH_H0J!mH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] $ & ( * 6 8 L N R T Ͷ^G0#0J!mH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]3B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*\]5CJOJPJQJ^Jo(aJ5KHmH sH nHtH\-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]0J!o(mH sH nHtH_H0J!mH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] T V X d f ڿkTG9"-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]0J!o(mH sH nHtH_H0J!mH sH nHtH_H-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]3B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*\]5CJOJPJQJ^Jo(aJ5KHmH sH nHtH\-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]0J!o(mH sH nHtH_H ʧy^C(5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]3B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*\]5CJOJPJQJ^Jo(aJ5KHmH sH nHtH\ |YBEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]5CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5KHmH sH nHtH\   " $ * ŮtQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]* , F H L P R b ŮtQ.EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]b d h j ܹsP9EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] ŮtQ:#-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] ܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]  ܹhE.-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]  6 8 < > N \ Ţtb?EB*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$6>*KHmH sH nHtH_H]"CJ OJPJQJ^JaJ 5KH\-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]\ ^ h j ܹs]70B*phCJOJPJQJ^JaJ56>*\]KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]*B*phCJ$OJPJQJ^JaJ$6>*]EB*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJ$OJPJQJ^Jo(aJ$6>*KHmH sH nHtH_H] ٿY?KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*\]KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*\]KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]3B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*\]KB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] ŸeN+EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]3B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ56>*\] ŮtQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] $ & , . 2 4 6 Ůt]:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]6 8 F H \ ^ b d h ŮtQ:#-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]h j l n | ~ ܹhE.-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] ŮhE"EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] ܹsP9EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]  ܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]  " ܹ\9EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]" 8 : @ B F J L ܹs\9"-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]L V X l n t v z ~ ŢhQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]~ ŮtQ:#-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*] ŢhQ.-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] ŮtQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]$&:<Ѯt]:#-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]<BDHLNXZnŮtQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]npvx|ŮxY6-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]=B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH]=B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH nHtH]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]ŢtQ65B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH ]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŢhQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]pM6-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH ] ,.4dM*EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH ]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]46:>@HJjѮhE"EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]jlrtx|~ܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]~ܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] &ܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]&(.048:ܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]:BDVX^`ܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]`dhjrtܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ܹ{dA*-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH ]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]"$ŮhE"EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]$46<>BFܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]FHPR^`fܹsP-EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]fhlprz|ܹ{XAEB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH ]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŮtY6-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH ]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]ŢtQ65B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH ]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] ŢhQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] "68>@DpM6-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH ]DHJRThjpdM*EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH ]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]prvz|ѮpY6-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH ]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]ŮpM6-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH ]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]ŢtQ65B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH ]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H] ŢhQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]028:>pM6-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH ]>BDLNlntdM*EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]5B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*mH sH ]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]tvz~Ѯt]:#-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]ŮtQ:EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]Ůo(-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]EB*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*KHmH sH nHtH_H]-B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]6<BLRa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 1$WDd@`@RTZhM<3 a$$$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0 \_ W 5555,hvxz+$$If:V 44l44l0 \_ W 5555,a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifza$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$Ifa$$1$$$9D $$IfM<3 a$$$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0 \_ W 5555,+$$If:V 44l44l0 \_ W 5555,a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$Ifa$$1$$$9D $$If M<3 a$$$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0 \_ W 5555, " $ +$$If:V 44l44l0 \_ W 5555,a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If$ * 8 N P a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$Ifa$$1$$$9D $$IfP R X f M<3 a$$$Ifa$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0 \_ W 5555,f +$$If:V 44l44l0 \_ W 5555,a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If a$$$Ifa$$1$$$9D $$If MJA0a$$1$$$9D $$If 1$WD`1$$$If:V 44l44l0 \_ W 5555, a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 6%a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0~ r r 5+55(5 5 $ , H J a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfJ L R 6%a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0~ r r 5+55(5 5R d j a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 6%a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0~ r r 5+55(5 5 a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 6%a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0~ r r 5+55(5 5 a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 6%a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l0~ r r 5+55(5 5  8 : a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If: < > 63"a$$1$$$9D $$If1$$$If:V 44l44l0t~ r r 5+55(5 5 n]L;a$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifn$$If:V 44l44l0 6$ $5$ 4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55D $Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55D & . 0 $Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If0 2 8 4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $!5:55?55D8 H ^ d f $Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Iff h n 4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55Dn ~ $Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $!5:55?55D $Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $!5:55?55D  $Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If  4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $!5:55?55D " : B D $Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfD F L 4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $!5:55?55DL X n v x z }wrFf$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If }lf$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55D&<DF$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFHN4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55DNZpxz$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifz|4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55D}w$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55D$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55D .68$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If8:@4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55D@Jltv$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifvx~4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55D~$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55D$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55D$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55D (02$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If24:4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55D:DX`b$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifbdj4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55Djt$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55D$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55D$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55D$6>@$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If@BH4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55DHR`hj$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifjlr4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55Dr|}wrFf $Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf $Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If "8@B}lf$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFf $Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If BDJTjrt$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$IfFftv|4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55D|$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $!5:55?55D$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55D $Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If 4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55D&"66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pR@Rcke a$$1$(CJOJQJaJKHmH sH nHtH_HT@Th 1a$$$$@&WD`CJ,PJaJ,KH,\$A@$؞k=W[SONi@Nnfh*2b@2HTML Nx CJOJQJ*a@*HTML _e6JOJhov+B*phehrffHq ,O,h2 `PJ0O0h1 `OJPJVOVfont0110J B*phCJOJPJQJ^Jo(aJ6>*]Lt T * b \ 6 h " L ~ <n4j~&:`$FfDp>t !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPRhz $ P f J R : 0 8 f n  D L FNz 8@v~ 2:bj@HjrBt| <DxQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ G.[x @Times New Roman-([SO7$.{$ CalibriA2:<$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If<>D4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55DDNnvx$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifxz4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $5:55?55D$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If4#a$$1$$$9D $$If$$If:V 44l44l06$r. @ $!5:55?55D$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$Ifa$$1$$$9D $$If4#d..a$$1$]$$If:V 44l44l0&6$r. @ $5:55?55D5. A!#"$%S2P18/R 5. A!#n"$n%S2P18/R p(5:55?55DFf$$If:V 44l44l06$r. @ $ (p(5:55?55DFf$$If:V 44l44l06$r. @ $ (p(5:55?55DFf $$If:V 44l44l06$r. @ $ 2p25:55?55DFf$$If:V 44l44l06$r. @ $ (p(5:55?55DFf $$If:V 44l44l06$r. @ $ (p(5:55?55DFf $$If:V 44l44l06$r. @ $ (p(5:55?55DFf $$If:V 44l44l06$r. @ $ (p(5:55?55DFfeck'Yh[{SO_oŖў?4 .Cx @Courier New?eckўSO{SO_oŖўYeck\h[{SOArial Unicode MSYeck\h[{SOArial Unicode MS; wiSO_GB2312 AdministratorSYe@\efN QhÂ9ԷgJG !f!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[0P)?I2GO! j {4?w4#!${e+Ps-`\< =H:K0rTF`j7l-rG0wH^zkz}GH$L\o2n]1&IfA-{TV;zA*y<3;9 ) p!Q0kTe6#HQlwqZXDHPe&:v|F^NE e !y!xv#mF# #$$0%&[(o%y(j)wgd+5c,&.Tx0^u1|d32?]3U;9kg9\:\_T;u|;^=X=??@0@=PqA8T:BbBC.:DnE.gF.GpkIcfdKPLMAPPyZfQmRB@R(mT) hWMCYr"Yd ZZ" Z ~[`]a^\a'b-cZc$$[fgLFhBKi:j9Jn_~)r-MsQ